Między­nar­o­dowy pro­jekt eduka­cyjny „Emoc­ja” w przedszkolu

1Pro­jekt „Emoc­ja”, dzię­ki inspiru­ją­cym mate­ri­ałom i wskazówkom do pra­cy z dzieć­mi wspiera w edukacji przed­szkol­nej wychowanie dzieci na mądrych, szczęśli­wych i twór­czych ludzi. Wprowadze­nie dzieci w świat wartoś­ci moral­nych jest ważny, gdyż są one fun­da­mentem dal­szego życia. Pro­jekt „Emoc­ja” zakła­da real­iza­cję pię­ciu mod­ułów w ciągu roku szkol­nego. W przed­szkolu zakończyliśmy cykl zajęć nazwany „Kraina Kreatywności”.
Na rysunkach wyko­nanych przez dzieci widać niejed­nokrot­nie, że ich wyobraź­nia jest prak­ty­cznie nieogranic­zona. Zabawy twór­cze zachę­cały dzieci do nie­s­tandar­d­owego myśle­nia. Kreaty­wność to jed­na z najbardziej przy­dat­nych nam w życiu cech. Objaw­ia się ona poprzez elasty­czne myśle­nie i gotowość pode­j­mowa­nia nowych wyzwań. Oso­by twór­cze myślą w sposób niesz­ablonowy, co ułatwia dos­tosowanie się do nowych okolicznoś­ci. Oso­by takie są także zde­cy­dowanie bardziej akty­wne i gotowe do dzi­ała­nia. Zdol­ność do kreaty­wnego myśle­nia to cecha naby­ta, nie wrod­zona, dlat­ego moż­na, a nawet należy ją w dziecku stale rozwi­jać. Najlepiej robić to już od najmłod­szych lat poprzez pobudzanie cieka­woś­ci dziec­ka, twór­cze zabawy, dawanie wspar­cia w rozwi­ja­niu pasji oraz pobudzanie fan­tazji dziecka.


Wstecz