Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs „Kan­gur Matematyczny”

SONY DSCDnia 16.03.2023r. w naszej szko­le odbył się Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs „Kan­gur Matematyczny”.W zma­ga­niach wzię­ło udział 54 uczniów. Uczest­ni­cy przez 75 minut w sku­pie­niu zma­ga­li się z zada­nia­mi o róż­nym stop­niu trud­no­ści, w czte­rech kate­go­riach wiekowych:
1.Żaczek,
2.Maluch,
3.Beniamin,
4.Kadet.

Na wyni­ki trze­ba jesz­cze pocze­kać. Tym­cza­sem każ­dy uczeń bio­rą­cy udział w kon­kur­sie, może ćwi­czyć tem­po skła­da­nia prze­strzen­nej ukła­dan­ki w posta­ci ostro­słu­pa ścię­te­go, miłe­go upo­min­ku od organizatorów.


Wstecz