Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Strażaka

1W naszej szko­le 20.05.2024 r. obcho­dzi­li­śmy Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Stra­ża­ka. W tym dniu odwie­dzi­li nas stra­ża­cy z Ochot­ni­czej Sta­ży Pożar­nej z Luzi­na. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się przed­sta­wie­niem z udzia­łem dzie­ci z grup OP 6C i OP 6D. Mali arty­ści zapre­zen­to­wa­li wspa­nia­ły pro­gram, w któ­rym nie zabra­kło wier­szy, pio­se­nek oraz tań­ca wyko­na­ne­go przez dziewczynki.
Po wystę­pie każ­da gru­pa wrę­czy­ła wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ne laur­ki, któ­re mia­ły być wyra­zem wdzięcz­no­ści za ich trud i poświę­ce­nie. Kul­mi­na­cyj­nym punk­tem wizy­ty była pre­zen­ta­cja wozu stra­żac­kie­go. Stra­ża­cy dokład­nie omó­wi­li, do cze­go słu­ży każ­dy ele­ment jego wypo­sa­że­nia, co wzbu­dzi­ło ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie wśród dzie­ci. Na koniec każ­de z nich mogło wsiąść do wozu i zoba­czyć je od środ­ka. To wyda­rze­nie dostar­czy­ło wszyst­kim wie­lu emo­cji i na dłu­go pozo­sta­nie w pamię­ci dzieci.


Wstecz