Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Posta­ci z Bajek 

3Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Posta­ci z Bajek obcho­dzo­ny jest na całym świe­cie. Jest to świę­to wszyst­kich baj­ko­wych posta­ci i dobry moment, aby przy­po­mnieć sobie część z nich. Baj­ki towa­rzy­szą nam od naj­młod­szych lat, roz­we­se­la­ją i bawią, ale też prze­ka­zu­ją waż­ne praw­dy życiowe.
Tego dnia rów­nież nasza świe­tli­ca zamie­ni­ła się w baj­ko­wą kra­inę. Ucznio­wie posta­no­wi­li nacie­szyć oko swo­imi kolo­ro­wy­mi stro­ja­mi przed­sta­wia­ją­cych ulu­bio­nych boha­te­rów. Wszyst­kich, któ­rzy chęt­nie bra­li udział w grach, zaba­wach, kon­kur­sach i quizach nagro­dzo­no słod­kim poczę­stun­kiem. Uczest­ni­kom dopi­sy­wał świet­ny humor.


Wstecz