Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Posta­ci z Bajek

1_2Baj­ki i baśnie-oglą­da­ne, jak i czy­ta­ne, odgry­wa­ją waż­ną rolę w życiu dziec­ka. Towa­rzy­szą każ­de­mu z nas od naj­młod­szych lat, roz­we­se­la­ją, bawią, a przede wszyst­kim wycho­wu­ją. Dla­te­go wła­śnie baj­ko­wi boha­te­ro­wie docze­ka­li się swo­je­go świę­ta 5 listo­pa­da.Tego dnia do naszej świe­tli­cy szkol­nej zawi­ta­ły róż­ne zna­ne posta­cie: Czer­wo­ny Kap­tu­rek, Smer­fet­ka, Rosz­pun­ka czy też Kapi­tan Ame­ry­ka, Har­ry Pot­ter, Kapi­tan Jack Spar­row. Dzie­ci oraz rodzi­ce wyka­za­li się zaan­ga­żo­wa­niem i pomy­sło­wo­ścią w stwo­rze­niu baj­ko­we­go prze­bra­nia. Ucznio­wie chęt­nie uczest­ni­czy­li w zaba­wach z chu­s­tą klan­zy, tań­cach ani­ma­cyj­nych, grach inte­rak­tyw­nych oraz quizach. Wspól­nie przy­po­mnie­li­śmy sobie histo­rie baśnio­wych  boha­te­rów wal­czą­cych ze złem, poko­nu­ją­cych wszel­kie prze­ciw­no­ści, a przede wszyst­kim czy­nią­cych dobro. Zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy kon­kurs na pacyn­ki przed­sta­wia­ją­ce ulu­bio­ne posta­ci z bajek. Jury mia­ło nie lada wyzwa­nie i osta­tecz­nie posta­no­wi­ło nagro­dzić wszyst­kie wspa­nia­łe pra­ce. Dzień Posta­ci z Bajek jesz­cze bar­dziej zin­te­gro­wał naszą małą świe­tli­co­wą spo­łecz­ność, przy­po­mniał wszyst­kim, jak waż­ne są baj­ki, a prze­nie­sie­nie w baj­ko­wy świat spra­wi­ło dużo rado­ści zarów­no dzie­ciom, jak i ich paniom- Beacie i Kasi.


Wstecz