Między­nar­o­dowy Dzień Postaci z Bajek

1_2Baj­ki i baśnie-oglą­dane, jak i czy­tane, odgry­wa­ją ważną rolę w życiu dziec­ka. Towarzyszą każde­mu z nas od najmłod­szych lat, rozwe­se­la­ją, baw­ią, a przede wszys­tkim wychowu­ją. Dlat­ego właśnie bajkowi bohaterowie doczekali się swo­jego świę­ta 5 listopa­da.Tego dnia do naszej świ­etl­i­cy szkol­nej zaw­itały różne znane posta­cie: Czer­wony Kap­turek, Smer­fet­ka, Roszpun­ka czy też Kap­i­tan Amery­ka, Har­ry Pot­ter, Kap­i­tan Jack Spar­row. Dzieci oraz rodz­ice wykaza­li się zaan­gażowaniem i pomysłowoś­cią w stworze­niu bajkowego prze­bra­nia. Uczniowie chęt­nie uczest­niczyli w zabawach z chus­tą klanzy, tań­cach ani­ma­cyjnych, grach inter­ak­ty­wnych oraz quizach. Wspól­nie przy­pom­nieliśmy sobie his­to­rie baśniowych  bohaterów wal­czą­cych ze złem, pokonu­ją­cych wszelkie prze­ci­wnoś­ci, a przede wszys­tkim czynią­cych dobro. Zor­ga­ni­zowal­iśmy konkurs na pacyn­ki przed­staw­ia­jące ulu­bione postaci z bajek. Jury miało nie lada wyzwanie i ostate­cznie postanow­iło nagrodz­ić wszys­tkie wspani­ałe prace. Dzień Postaci z Bajek jeszcze bardziej zin­te­grował naszą małą świ­etli­cową społeczność, przy­pom­ni­ał wszys­tkim, jak ważne są baj­ki, a prze­niesie­nie w bajkowy świat spraw­iło dużo radoś­ci zarówno dzieciom, jak i ich pan­iom- Bea­cie i Kasi.


Wstecz