Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kropki

6W pią­tek 13.09.2019 r.  w gru­pie OP 5B obcho­dzi­li­śmy Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krop­ki. Celem tego świę­ta jest wzbu­dze­nie u dzie­ci kre­atyw­no­ści, pomy­sło­wo­ści i zachę­ce­nie ich do two­rze­nia, działania.
Dzień Krop­ki jest to dzień odwa­gi i zaba­wy. Tego dnia nasze ubra­nia  wypeł­nio­ne były kolo­ro­wy­mi krop­ka­mi. Na zaję­ciach pozna­li­śmy histo­rię tego świę­ta, uważ­nie oglą­da­li­śmy film o tym, jak to zwy­czaj­na krop­ka zmie­ni­ła świat małej dziew­czyn­ki o imie­niu Vash­ti. Histo­ria ta uświa­do­mi­ła przed­szko­la­kom, że każ­dy z nas ma ukry­te zdol­no­ści-TALENT. Przed­szko­la­ki bra­ły udział w  krop­ko­wych zaba­wach oraz wyko­na­li krop­ko­wą pra­cę pla­stycz­ną. Było kolo­ro­wo, krop­ko­wo i radośnie.


Wstecz