Między­nar­o­dowy Dzień Krop­ki w odd­zi­ałach przedszkolnych

1Dnia 15 wrześ­nia przed­szko­la­ki obchodz­iły  Między­nar­o­dowy Dzień Krop­ki, czyli świę­to kreaty­wnoś­ci, odwa­gi i zabawy. Było to bard­zo radosne wydarze­nie pełne ciekawych zabaw i zajęć eduka­cyjnych, które poma­gały dzieciom odkry­wać swo­je moc­ne strony, pobudzać ich wyobraźnię, a przede wszys­tkim zachę­cić do tworzenia i uwierzyć we własne siły, że każde potrafi być w czymś dobre.
Dzieci zapoz­nały się z genezą Między­nar­o­dowego Dnia Krop­ki poprzez obe­jrze­nie baj­ki „The Dot”. Zapro­jek­towały swo­ją krop­kę oraz wykon­ały niezwyk­le ciekawe prace plas­ty­czne.  Każ­da z tych prac jest pięk­na, bo była twor­zona z wielkim zaan­gażowaniem i wewnętrzną potrze­bą dziec­ka. Ten dzień uświet­nili także swoim stro­jem przy­oz­do­bionym w kolorowe krop­ki. Na koniec wszys­tkie przed­szko­la­ki otrzy­mały pamiątkowe dyplomy oraz medale. Dzień Krop­ki przyniósł wiele nieza­pom­ni­anych wrażeń, cieka­woś­ci, odkry­wa­nia i fan­tasty­cznej zabawy.


Wstecz