Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krop­ki w oddzia­łach przedszkolnych

1Dnia 15 wrze­śnia przed­szko­la­ki obcho­dzi­ły  Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krop­ki, czy­li świę­to kre­atyw­no­ści, odwa­gi i zaba­wy. Było to bar­dzo rado­sne wyda­rze­nie peł­ne cie­ka­wych zabaw i zajęć edu­ka­cyj­nych, któ­re poma­ga­ły dzie­ciom odkry­wać swo­je moc­ne stro­ny, pobu­dzać ich wyobraź­nię, a przede wszyst­kim zachę­cić do two­rze­nia i uwie­rzyć we wła­sne siły, że każ­de potra­fi być w czymś dobre.
Dzie­ci zapo­zna­ły się z gene­zą Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Krop­ki poprzez obej­rze­nie baj­ki „The Dot”. Zapro­jek­to­wa­ły swo­ją krop­kę oraz wyko­na­ły nie­zwy­kle cie­ka­we pra­ce pla­stycz­ne.  Każ­da z tych prac jest pięk­na, bo była two­rzo­na z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem i wewnętrz­ną potrze­bą dziec­ka. Ten dzień uświet­ni­li tak­że swo­im stro­jem przy­ozdo­bio­nym w kolo­ro­we krop­ki. Na koniec wszyst­kie przed­szko­la­ki otrzy­ma­ły pamiąt­ko­we dyplo­my oraz meda­le. Dzień Krop­ki przy­niósł wie­le nie­za­po­mnia­nych wra­żeń, cie­ka­wo­ści, odkry­wa­nia i fan­ta­stycz­nej zabawy.


Wstecz