„Méster Bel­négò Czëtaniô”

Mester 2018 89Jak co roku, nasi uczniowie, wspierani przez panią Alicję Klinkosz, Żanetę Szymerowską oraz pana Mieczysława Bistroń wzięli udzi­ał w Gmin­nym Konkur­sie czy­ta­nia w języku kaszub­skim „Méster Bel­négò Czë­taniô”. Konkurs odbył  się 7 listopa­da 2018 r. w Gmin­nej Bib­liotece im. L. Rop­pla w Luzinie. Konkurs przy­go­towano przede wszys­tkim z myślą o rozbudze­niu wśród czytel­ników pasji do czy­ta­nia w języku kaszub­skim, pop­u­laryza­cji lit­er­atu­ry kaszub­skiej, czy choć­by doskonale­nia umiejęt­noś­ci posługi­wa­nia się tymże językiem. W celu sprawnego przeprowadzenia rywal­iza­cji dla uczest­ników w każdej kat­e­gorii wiekowej przy­go­towano zestawy tek­stów, które każdy z nich zaprezen­tował przed komisją konkur­sową. Uczest­ników oce­ni­ała powołana przez orga­ni­za­to­ra komis­ja. W kat­e­gorii klas I‑III drugie miejsce zdobył uczeń klasy IIIc — Tymon Sus­dorf, zaś trze­cie miejsce zajęła Aga­ta Stankows­ka, uczen­ni­ca klasy IIIa. Wyróżnie­nie otrzy­mała Anton­i­na Lew­nau z klasy IIIb. W kat­e­gorii klas IV-VI trze­cie miejsce przy­padło Antoninie Hirsz, uczen­ni­cy klasy IVf. Wyróżnie­nie otrzy­mała Zuzan­na Kowal­s­ka z klasy IVf.Wszystkim uczniom serdecznie grat­u­lu­je­my sukcesów oraz życzymy szczęś­cia na szczeblu powia­towym. Powodzenia!


Wstecz