„Méster Bel­négò Czëtaniô”

Mester 2018 89Jak co roku, nasi ucznio­wie, wspie­ra­ni przez panią Ali­cję Klin­kosz, Żane­tę Szy­me­row­ską oraz pana Mie­czy­sła­wa Bistroń wzię­li udział w Gmin­nym Kon­kur­sie czy­ta­nia w języ­ku kaszub­skim „Méster Bel­négò Czëta­niô”. Kon­kurs odbył  się 7 listo­pa­da 2018 r. w Gmin­nej Biblio­te­ce im. L. Rop­pla w Luzi­nie. Kon­kurs przy­go­to­wa­no przede wszyst­kim z myślą o roz­bu­dze­niu wśród czy­tel­ni­ków pasji do czy­ta­nia w języ­ku kaszub­skim, popu­la­ry­za­cji lite­ra­tu­ry kaszub­skiej, czy choć­by dosko­na­le­nia umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się tym­że języ­kiem. W celu spraw­ne­go prze­pro­wa­dze­nia rywa­li­za­cji dla uczest­ni­ków w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej przy­go­to­wa­no zesta­wy tek­stów, któ­re każ­dy z nich zapre­zen­to­wał przed komi­sją kon­kur­so­wą. Uczest­ni­ków oce­nia­ła powo­ła­na przez orga­ni­za­to­ra komi­sja. W kate­go­rii klas I‑III dru­gie miej­sce zdo­był uczeń kla­sy IIIc — Tymon Sus­dorf, zaś trze­cie miej­sce zaję­ła Aga­ta Stan­kow­ska, uczen­ni­ca kla­sy IIIa. Wyróż­nie­nie otrzy­ma­ła Anto­ni­na Lew­nau z kla­sy IIIb. W kate­go­rii klas IV-VI trze­cie miej­sce przy­pa­dło Anto­ni­nie Hirsz, uczen­ni­cy kla­sy IVf. Wyróż­nie­nie otrzy­ma­ła Zuzan­na Kowal­ska z kla­sy IVf.Wszystkim uczniom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my suk­ce­sów oraz życzy­my szczę­ścia na szcze­blu powia­to­wym. Powodzenia!


Wstecz