„Méster bël­négò czëtaniô”-konkurs pięk­ne­go czy­ta­nia po kaszubsku

1Dnia 22.11.2023 w Sta­cji Kul­tu­ra w Rumi odby­ły się powia­to­we eli­mi­na­cje kon­kur­su „Méster bël­négò czëta­niô”. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły uczen­ni­ce, któ­re zaję­ły I oraz II miej­sce w gmin­nych eli­mi­na­cjach w Luzi­nie: Wero­ni­ka Zie­liń­ska 7b, Anta­ni­na Lew­nau 8b. Anto­ni­na Lewa­nu zaję­ła II miej­sce i repre­zen­to­wa­ła naszą szko­łę na eli­mi­na­cjach woje­wódz­kich, któ­re odby­ły się 15.12.2023r. w Muzeum Piśmien­nic­twa i Muzy­ki Kaszub­sko-Pomor­skiej w Wejherowie.
Tosia zmie­rzy­ła się ze wszyst­ki­mi naj­lep­szy­mi czy­tel­ni­ka­mi w języ­ku kaszub­skim z całe­go woje­wódz­twa. Poziom był bar­dzo wyso­ki, a jury mia­ło cięż­kie zada­nie, by wyło­nić naj­lep­sze­go uczest­ni­ka z naj­lep­szych. Z dyplo­mem, z upo­min­kiem i z uśmie­chem Anto­ni­na wró­ci­ła do domu. Wszyst­kim uczest­ni­kom kon­kur­su ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów!


Wstecz