Méster Bël­négò Czëtaniô

2W minio­nym tygo­dniu odbył się Gmin­ny Kon­kurs czy­tel­ni­czy Méster Bël­négò Czëta­niô. Jego celem jest popu­la­ry­za­cja lite­ra­tu­ry kaszub­skiej oraz roz­bu­dze­nie pasji czy­ta­nia w języ­ku kaszubskim.
W kate­go­rii klas I‑III miej­sce 1 zaję­ła Oli­wia Richert. W kate­go­rii klas IV-VI miej­sce 2 zaję­ła Anto­ni­na Hirsz. Wyróż­nie­nie w tej kate­go­rii otrzy­ma­ła: Mał­go­rza­ta Dampz, Zuzan­na Kowal­ska oraz Micha­li­na Dąb­kow­ska. Lau­re­atom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów. 


Wstecz