Méster Bël­négò Czëtaniô

2W min­ionym tygod­niu odbył się Gmin­ny Konkurs czytel­niczy Méster Bël­négò Czë­taniô. Jego celem jest pop­u­laryza­c­ja lit­er­atu­ry kaszub­skiej oraz rozbudze­nie pasji czy­ta­nia w języku kaszubskim.
W kat­e­gorii klas I‑III miejsce 1 zajęła Oli­wia Richert. W kat­e­gorii klas IV-VI miejsce 2 zajęła Anton­i­na Hirsz. Wyróżnie­nie w tej kat­e­gorii otrzy­mała: Mał­gorza­ta Dampz, Zuzan­na Kowal­s­ka oraz Michali­na Dąbkows­ka. Lau­re­atom serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów. 


Wstecz