Matem­aty­ka jest fajna!

1Matem­aty­ka najczęś­ciej kojarzy się z trud­ny­mi i żmud­ny­mi rachunka­mi. Częs­to okazu­je się, że albo pomylil­iśmy się w obliczeni­ach lub co gorsze nasze rozu­mowanie jest błędne. Sprawność rachunkowa jest bard­zo przy­dat­ną umiejęt­noś­cią, cho­ci­aż moż­na odnieść złudne wraże­nie, że w XXI wieku niekoniecznie potrzebną.
W związku  z powyższym coraz trud­niej uświadomić sobie, że matem­aty­ki trze­ba się uczyć. Świet­ną for­mą rozbudza­nia zain­tere­sowań  jest udzi­ał w zaję­ci­ach rozwi­ja­ją­cych zdol­noś­ci matem­aty­czne. Na zaję­ci­ach uczniowie mogą rozsz­erzyć swo­ją wiedzę i doskon­al­ić umiejęt­noś­ci. Uczest­ni­cy przy wspar­ciu nauczy­ciela rozwiązu­ją nie­s­tandar­d­owe zada­nia. Pomi­mo częs­to wysok­iego stop­nia trud­noś­ci, do rozwiąza­nia ich nie jest potrzeb­na skom­p­likowana wiedza, a jedynie log­iczne myśle­nie „Przeczy­taj! Pomyśl! Sko­jarz! Rozwiąż! Zapisz! Sprawdź!”. „Tren­ing zadan­iowy”  jest bard­zo skuteczną metodą. W naszej szkole uczniowie już od klasy czwartej mogą uczest­niczyć w tzw. „kółku matem­aty­cznym” (obec­nie w formie online). Od lat orga­nizu­je­my różnorodne konkursy matem­aty­czne, np.: Liga Matem­aty­cz­na, Kan­gur Matem­aty­czny, Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnoże­nia. A nasi uczniowie odnoszą w nich sukcesy.

Zatem czekamy na WAS!
Nauczy­ciele matematyki

Wstecz