Mate­ma­ty­ka jest fajna!

1Mate­ma­ty­ka naj­czę­ściej koja­rzy się z trud­ny­mi i żmud­ny­mi rachun­ka­mi. Czę­sto oka­zu­je się, że albo pomy­li­li­śmy się w obli­cze­niach lub co gor­sze nasze rozu­mo­wa­nie jest błęd­ne. Spraw­ność rachun­ko­wa jest bar­dzo przy­dat­ną umie­jęt­no­ścią, cho­ciaż moż­na odnieść złud­ne wra­że­nie, że w XXI wie­ku nie­ko­niecz­nie potrzebną.
W związ­ku  z powyż­szym coraz trud­niej uświa­do­mić sobie, że mate­ma­ty­ki trze­ba się uczyć. Świet­ną for­mą roz­bu­dza­nia zain­te­re­so­wań  jest udział w zaję­ciach roz­wi­ja­ją­cych zdol­no­ści mate­ma­tycz­ne. Na zaję­ciach ucznio­wie mogą roz­sze­rzyć swo­ją wie­dzę i dosko­na­lić umie­jęt­no­ści. Uczest­ni­cy przy wspar­ciu nauczy­cie­la roz­wią­zu­ją nie­stan­dar­do­we zada­nia. Pomi­mo czę­sto wyso­kie­go stop­nia trud­no­ści, do roz­wią­za­nia ich nie jest potrzeb­na skom­pli­ko­wa­na wie­dza, a jedy­nie logicz­ne myśle­nie „Prze­czy­taj! Pomyśl! Sko­jarz! Roz­wiąż! Zapisz! Sprawdź!”. „Tre­ning zada­nio­wy”  jest bar­dzo sku­tecz­ną meto­dą. W naszej szko­le ucznio­wie już od kla­sy czwar­tej mogą uczest­ni­czyć w tzw. „kół­ku mate­ma­tycz­nym” (obec­nie w for­mie onli­ne). Od lat orga­ni­zu­je­my róż­no­rod­ne kon­kur­sy mate­ma­tycz­ne, np.: Liga Mate­ma­tycz­na, Kan­gur Mate­ma­tycz­ny, Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mno­że­nia. A nasi ucznio­wie odno­szą w nich sukcesy.

Zatem cze­ka­my na WAS!
Nauczy­cie­le matematyki

Wstecz