Matem­aty­ka dla każdego

003Matem­aty­ka to „królowa nauk” i w myśl słów Arys­tote­le­sa „jest miarą wszys­tkiego”. Uksz­tał­towała świat, w którym żyje­my, w więk­szym stop­niu niż jakakol­wiek inna dziedz­i­na wiedzy. Dlat­ego warto zad­bać o to, aby dzieci pol­u­biły ją i po wielu lat­ach nau­ki szkol­nej wiąza­ły z nią dobre doświad­czenia i miłe wspomnienia.
Cieszymy się, że w naszej szkole wzbudzil­iśmy w grupie uczniów z klas czwartych, pią­tych i szóstych zamiłowanie do pogłębia­nia matem­aty­cznej wiedzy. Nasi uczniowie doskon­alą umiejęt­noś­ci matem­aty­czne na zaję­ci­ach rozwi­ja­ją­cych zain­tere­sowa­nia z matem­aty­ki, które odby­wa­ją się raz w tygod­niu, w poszczegól­nych gru­pach kla­sowych. Obec­nie pracu­je­my zdal­nie i zaję­cia te real­izu­je­my on–line poprzez plat­for­mę G Suite. Wyko­rzys­tu­jąc różne narzędzia pra­cy pokazu­je­my naszym wychowankom, że matem­aty­ka otwiera drzwi do wielu atrak­cyjnych zawodów, a także ułatwia codzi­enne życie. Przeprowadza­jąc proste rozu­mowa­nia, czy rozwiązu­jąc prob­le­mowe zada­nia, rozwi­jamy kreaty­wne myśle­nie dzieci i umożli­wiamy im indy­wid­u­al­ny rozwój. Aktu­al­nie, zaję­cia te poma­ga­ją uczniom przy­go­tować się do samodziel­nego rozwiązy­wa­nia zadań konkur­sowych, kole­jnej edy­cji Ligi Matem­aty­cznej im. Zdzisława Matuskiego w Słup­sku, w kat­e­gorii klas 4–6. Uczniowie rozwiąza­li już trzy zestawy zadań, tzn. zakończyli pier­wszy etap konkur­su, tzw. etap domowy. Życzymy, aby wszyscy zak­wal­i­fikowali się do kole­jnych etapów jaki­mi są pół­fi­nał i finał. Dzieci muszą mieć świado­mość, że matem­aty­ka, która jest częś­cią naszego życia nie jest trud­na, tylko wyma­ga sys­tem­aty­cznej pracy.

Wstecz