Mate­ma­ty­ka dla każdego

003Mate­ma­ty­ka to „kró­lo­wa nauk” i w myśl słów Ary­sto­te­le­sa „jest mia­rą wszyst­kie­go”. Ukształ­to­wa­ła świat, w któ­rym żyje­my, w więk­szym stop­niu niż jaka­kol­wiek inna dzie­dzi­na wie­dzy. Dla­te­go war­to zadbać o to, aby dzie­ci polu­bi­ły ją i po wie­lu latach nauki szkol­nej wią­za­ły z nią dobre doświad­cze­nia i miłe wspomnienia.
Cie­szy­my się, że w naszej szko­le wzbu­dzi­li­śmy w gru­pie uczniów z klas czwar­tych, pią­tych i szó­stych zami­ło­wa­nie do pogłę­bia­nia mate­ma­tycz­nej wie­dzy. Nasi ucznio­wie dosko­na­lą umie­jęt­no­ści mate­ma­tycz­ne na zaję­ciach roz­wi­ja­ją­cych zain­te­re­so­wa­nia z mate­ma­ty­ki, któ­re odby­wa­ją się raz w tygo­dniu, w poszcze­gól­nych gru­pach kla­so­wych. Obec­nie pra­cu­je­my zdal­nie i zaję­cia te reali­zu­je­my on–line poprzez plat­for­mę G Suite. Wyko­rzy­stu­jąc róż­ne narzę­dzia pra­cy poka­zu­je­my naszym wycho­wan­kom, że mate­ma­ty­ka otwie­ra drzwi do wie­lu atrak­cyj­nych zawo­dów, a tak­że uła­twia codzien­ne życie. Prze­pro­wa­dza­jąc pro­ste rozu­mo­wa­nia, czy roz­wią­zu­jąc pro­ble­mo­we zada­nia, roz­wi­ja­my kre­atyw­ne myśle­nie dzie­ci i umoż­li­wia­my im indy­wi­du­al­ny roz­wój. Aktu­al­nie, zaję­cia te poma­ga­ją uczniom przy­go­to­wać się do samo­dziel­ne­go roz­wią­zy­wa­nia zadań kon­kur­so­wych, kolej­nej edy­cji Ligi Mate­ma­tycz­nej im. Zdzi­sła­wa Matu­skie­go w Słup­sku, w kate­go­rii klas 4–6. Ucznio­wie roz­wią­za­li już trzy zesta­wy zadań, tzn. zakoń­czy­li pierw­szy etap kon­kur­su, tzw. etap domo­wy. Życzy­my, aby wszy­scy zakwa­li­fi­ko­wa­li się do kolej­nych eta­pów jaki­mi są pół­fi­nał i finał. Dzie­ci muszą mieć świa­do­mość, że mate­ma­ty­ka, któ­ra jest czę­ścią nasze­go życia nie jest trud­na, tyl­ko wyma­ga sys­te­ma­tycz­nej pracy.

Wstecz