Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

mały-miś-logoWe wrześniu odd­zi­ały przed­szkolne przy SP nr 1 w Luzinie zaczęły swo­ją przy­godę z „Małym Misiem w Świecie Wielkiej Lit­er­atu­ry”. Jest to nowy, innowa­cyjny pro­jekt, który zachę­ca nas do czytania.
Nasze przed­szko­la­ki poz­nały his­torię Misia Bruna, który pokochał czy­tanie i podróżowanie. Zapro­ponował nam również, abyśmy pomogli naszym kochanym, plus­zowym misiom poz­nać Luzi­no i zabrać je w podróż po domach przed­szko­laków. W ten sposób niedźwiad­ki mogą poz­nać wiele wspani­ałych rodzin i posłuchać ciekawych bajek. Każ­da gru­pa przed­szkol­na wybrała swo­jego misia, który co kil­ka dni jest w innym domu i tam może posłuchać niezwykłych his­torii, opowiadań, baśni i bajek. Bard­zo ważny jest również dzi­en­niczek podróży, w którym dzieci zostaw­ia­ją na pamiątkę ilus­trację do przeczy­tanej książecz­ki lub odrysowu­ją swo­ją rączkę. Wszys­tkie dzieci biorące udzi­ał w pro­jek­cie są niezmiernie szczęśli­we, że zostały ZMISIOWANE.


Wstecz