Malu­je­my nie tyl­ko rękami

1Kla­sie Ia abs­trak­cyj­ne zaję­cia z pla­sty­ki nie są obce. Nie­daw­no wyko­ny­wa­li­śmy dzie­ła meto­dą action pain­ting, nato­miast w tym tygo­dniu malo­wa­li­śmy stopami.


Wstecz