Malu­je­my na folii i świet­nie się bawimy!

1Wesołe Nut­ki korzys­ta­jąc z pięknej pogody mal­owały „Wiosen­ną łąkę” na folii strec­zowej w przed­szkol­nym ogród­ku. Mal­owanie na folii to dobra zabawa plas­ty­cz­na, sen­so­rycz­na, ale i ter­apeu­ty­cz­na. To nie to samo, co mal­owanie na papierze, płót­nie, desce czy czymkol­wiek stałym.
Zatem wcale nie było to takie proste, ale nasze dzielne przed­szko­la­ki poradz­iły sobie z tym zadaniem wyśmieni­cie! Folia została rozwinię­ta między dwoma drze­wa­mi, potrze­bowal­iśmy tylko kolorowych farb, pęd­zli i gotowe! Wyobraź­nia i zaan­gażowanie dzieci wystar­czyło, by pow­stała kolorowa wiosen­na łąka. Zabawy na świeżym powi­etrzu dostar­cza­ją dzieciom mnóst­wo fra­jdy, ruchu oraz ogrom­nej kreaty­wnoś­ci, a te zaję­cia okaza­ły się świet­ną zabawą pobudza­jącą wszys­tkie zmysły, w trak­cie której dzieci ekspery­men­towały z kolora­mi i wykazy­wały się niezwykłą inwencją twór­czą. Zaję­cia dostar­czyły wielu pozy­ty­wnych emocji, a także spraw­iły, że teren przed­szko­la zamienił się tego dnia w jed­no wielkie dzieło sztu­ki. Zaprasza­my do galerii zdjęć.