Malu­je­my na folii i świet­nie się bawimy!

1Weso­łe Nut­ki korzy­sta­jąc z pięk­nej pogo­dy malo­wa­ły „Wio­sen­ną łąkę” na folii stre­czo­wej w przed­szkol­nym ogród­ku. Malo­wa­nie na folii to dobra zaba­wa pla­stycz­na, sen­so­rycz­na, ale i tera­peu­tycz­na. To nie to samo, co malo­wa­nie na papie­rze, płót­nie, desce czy czym­kol­wiek stałym.
Zatem wca­le nie było to takie pro­ste, ale nasze dziel­ne przed­szko­la­ki pora­dzi­ły sobie z tym zada­niem wyśmie­ni­cie! Folia zosta­ła roz­wi­nię­ta mię­dzy dwo­ma drze­wa­mi, potrze­bo­wa­li­śmy tyl­ko kolo­ro­wych farb, pędz­li i goto­we! Wyobraź­nia i zaan­ga­żo­wa­nie dzie­ci wystar­czy­ło, by powsta­ła kolo­ro­wa wio­sen­na łąka. Zaba­wy na świe­żym powie­trzu dostar­cza­ją dzie­ciom mnó­stwo fraj­dy, ruchu oraz ogrom­nej kre­atyw­no­ści, a te zaję­cia oka­za­ły się świet­ną zaba­wą pobu­dza­ją­cą wszyst­kie zmy­sły, w trak­cie któ­rej dzie­ci eks­pe­ry­men­to­wa­ły z kolo­ra­mi i wyka­zy­wa­ły się nie­zwy­kłą inwen­cją twór­czą. Zaję­cia dostar­czy­ły wie­lu pozy­tyw­nych emo­cji, a tak­że spra­wi­ły, że teren przed­szko­la zamie­nił się tego dnia w jed­no wiel­kie dzie­ło sztu­ki. Zapra­sza­my do gale­rii zdjęć.