Mal­owanie na ekranie – lekc­je infor­maty­ki w klasach trzecich

1Nie od dziś wiado­mo, że sztu­ka poma­ga uczniom w roz­wo­ju wrażli­woś­ci, pobudza fan­tazję i wyobraźnię, a bez kom­put­erów wielu z nas nie wyobraża sobie dzisi­aj życia. Umiejęt­noś­ci korzys­ta­nia ze współczes­nej tech­nologii oraz swo­je tal­en­ty plas­ty­czne rozwi­jali uczniowie na infor­matyce w klasie trzeciej.
W związku ze zbliża­ją­cy­mi się świę­ta­mi narysowali prace związane z tem­atyką Bożego Nar­o­dzenia. Poniżej może­my obe­jrzeć efek­ty pra­cy naszych uczniów. Z najlep­szy­mi życzeni­a­mi od dzieci i nauczy­ciela infor­maty­ki p. J. Sikora:-)

 
Wstecz