Malo­wa­nie na ekra­nie – lek­cje infor­ma­ty­ki w kla­sach trzecich

1Nie od dziś wia­do­mo, że sztu­ka poma­ga uczniom w roz­wo­ju wraż­li­wo­ści, pobu­dza fan­ta­zję i wyobraź­nię, a bez kom­pu­te­rów wie­lu z nas nie wyobra­ża sobie dzi­siaj życia. Umie­jęt­no­ści korzy­sta­nia ze współ­cze­snej tech­no­lo­gii oraz swo­je talen­ty pla­stycz­ne roz­wi­ja­li ucznio­wie na infor­ma­ty­ce w kla­sie trzeciej.
W związ­ku ze zbli­ża­ją­cy­mi się świę­ta­mi nary­so­wa­li pra­ce zwią­za­ne z tema­ty­ką Boże­go Naro­dze­nia. Poni­żej może­my obej­rzeć efek­ty pra­cy naszych uczniów. Z naj­lep­szy­mi życze­nia­mi od dzie­ci i nauczy­cie­la infor­ma­ty­ki p. J. Sikora:-)

 
Wstecz