Majo­we świę­ta w naszej szkole

SONY DSCObcho­dy tzw. Majów­ki, czy­li uro­czy­sto­ści z oka­zji Świę­ta Pra­cy, Świę­ta Fla­gi oraz Świę­ta Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja mia­ły w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie nie­zwy­kle uro­czy­sty prze­bieg. 29.04.2022r. ucznio­wie naszej szko­ły zało­ży­li galo­we stro­je oraz bia­ło-czer­wo­ne koty­lio­ny. Ucznio­wie klas I‑III mogli obej­rzeć film o pol­skich sym­bo­lach naro­do­wych pt. „Histo­ria w kolo­rach”, roz­wią­zać bia­ło-czer­wo­ny quiz patrio­tycz­ny „Jeste­śmy patriotami”.
Nato­miast ucznio­wie klas IV-VII obej­rze­li pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną „3 maja dla dzie­ci”, bądź wzię­li udział w wir­tu­al­nej wyciecz­ce do Zam­ku Kró­lew­skie­go. Na zakoń­cze­nie wzię­li aktyw­ny udział w przed­sta­wie­niu muzycz­nym przy­go­to­wa­nym przez p. J. Bań­ko i szkol­ne koło wokal­ne. Uzdol­nio­ne muzycz­nie i tanecz­nie uczen­ni­ce naszej szko­ły wzru­szy­ły nie­jed­ną oso­bę. Zapro­szo­no do wspól­ne­go śpie­wa­nia hym­nu bar­dów wol­no­ści Kacz­mar­skie­go i Gin­trow­skie­go pt. „Mury”. Miło było wró­cić do daw­nych dobrych zwy­cza­jów przed­co­vi­do­wych, poczuć smak wol­no­ści i swo­bód demokratycznych.


Wstecz