Majowe świę­ta w naszej szkole

SONY DSCObchody tzw. Majów­ki, czyli uroczys­toś­ci z okazji Świę­ta Pra­cy, Świę­ta Fla­gi oraz Świę­ta Kon­sty­tucji Trze­ciego Maja miały w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie niezwyk­le uroczysty prze­bieg. 29.04.2022r. uczniowie naszej szkoły założyli galowe stro­je oraz biało-czer­wone kotyliony. Uczniowie klas I‑III mogli obe­jrzeć film o pol­s­kich sym­bo­l­ach nar­o­dowych pt. „His­to­ria w kolorach”, rozwiązać biało-czer­wony quiz patri­o­ty­czny „Jesteśmy patriotami”.
Nato­mi­ast uczniowie klas IV-VII obe­jrzeli prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną „3 maja dla dzieci”, bądź wzięli udzi­ał w wirtu­al­nej wycieczce do Zamku Królewskiego. Na zakończe­nie wzięli akty­wny udzi­ał w przed­staw­ie­niu muzy­cznym przy­go­towanym przez p. J. Bańko i szkolne koło wokalne. Uzdol­nione muzy­cznie i tanecznie uczen­nice naszej szkoły wzruszyły niejed­ną osobę. Zapros­zono do wspól­nego śpiewa­nia hym­nu bardów wol­noś­ci Kacz­marskiego i Gin­trowskiego pt. „Mury”. Miło było wró­cić do dawnych dobrych zwycza­jów przed­covi­d­owych, poczuć smak wol­noś­ci i swobód demokratycznych.


Wstecz