Majo­we świę­ta w gru­pach OP 4D i OP 4C

1W związ­ku ze zbli­ża­ją­cy­mi się świę­ta­mi majo­wy­mi przed­szko­la­ki wzię­ły udział w zaję­ciach poświę­co­nych tema­ty­ce patrio­tycz­nej. Dowie­dzia­ły się, co to jest kon­sty­tu­cja oraz przy­po­mnia­ły sobie pod­sta­wo­we infor­ma­cje zwią­za­ne z naszym kra­jem. Uczest­ni­czy­ły w róż­nych zaba­wach dydak­tycz­nych oraz wyko­na­ły fan­ta­stycz­ne pra­ce pla­stycz­ne w kolo­rach bia­ło-czer­wo­nych.


Wstecz