Majowe świę­ta, które na dłu­go zapamiętamy

majMiesiąc maj co roku  rozpoczy­namy od najważniejszych dla Pola­ka świąt. 1,2 i 3 maja są ważny­mi data­mi w his­torii naszego kra­ju. W tym roku obchodzil­iśmy je w szczegól­ny sposób. Niby osob­no, bo nie na szkol­nym holu w galowych stro­jach z kotylionem na pier­si pod­czas wspól­nego odśpiewa­nia hym­nu nar­o­dowego. Jed­nak i w tym trud­nym cza­sie znaleźliśmy sposób, aby móc świę­tować razem.
Uczniowie naszej szkoły chęt­nie podzielili się swoi­mi zdję­ci­a­mi, na których zaprezen­towali w jaki sposób ucz­cili te ważne świę­ta. W utwor­zonej galerii  prezen­tu­je­my prace plas­ty­czne naszych uzdol­nionych uczniów oraz fotografie. Sposobów na świę­towanie znamy wiele, ale czy wszyscy wiemy, dlaczego świę­tu­je­my i komu zawdz­ięcza­my te wyjątkowe dni? Przy­pom­ni­jmy sobie, skąd wzięły się świę­ta majowe.

1 MAJA – ŚWIĘTO PRACY

          Między­nar­o­dowe świę­to ludzi pracu­ją­cych, obchod­zone niegdyś corocznie w masowych pochodach. Świę­to zostało ustanowione w Paryżu w 1890 r. przez Kon­gres założy­ciel­s­ki II Między­nar­o­dów­ki (zrzesze­nie par­tii soc­jal­isty­cznych). Datę pier­wszego maja wybra­no dla uczczenia roczni­cy wybuchu stra­jku robot­ników amerykańs­kich w Chica­go, w 1889r., którzy protestowali prze­ci­wko niskim pła­com oraz 12-godzine­mu dniowi pra­cy. Man­i­fes­tac­ja została bru­tal­nie stłu­miona przez policję, w wyniku czego życie straciło wiele osób. W Polsce świę­to głównie kojar­zone jest z poprzed­nim ustro­jem. W cza­sach PRL był to bard­zo uroczysty dzień, a uczest­nict­wo w obchodach było niemal obow­iązkowe. Kierown­ict­wo par­tyjne dbało o każdy szczegół uroczys­toś­ci, nawet o hasła na trans­parentach. Dzień  1 maja w Polsce został ustanowiony Świętem Pra­cy i dniem wol­nym od pra­cy w  1950 r. 1 maja obchod­zony jako Świę­to Pra­cy jest także katolickim Świętem Józe­fa Rzemieśl­ni­ka. Proklam­ował je papież Pius XII 1 maja 1955 r. Nadał w ten sposób religi­jne znacze­nie świeck­iemu Świę­tu Pra­cy. W tym dniu Koś­ciół w sposób szczegól­ny prag­nie zwró­cić uwagę na pracę ludzką — w aspekcie wartoś­ci chrześ­ci­jańs­kich, społecznych, ogól­noludz­kich i narodowych.

2 MAJA – ŚWIĘTO FLAGI

          Dzień Fla­gi Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej – pol­skie świę­to  wprowad­zone decyzją Sej­mu RP 20 lutego 2004 roku, związane z wejś­ciem Pol­s­ki do Unii Europe­jskiej. Ma na celu propagowanie odręb­noś­ci tery­to­ri­al­nej, his­to­rycznej i kul­tur­owej naszego kra­ju. Dzień Fla­gi Rzeczy­pospo­litej to świę­to państ­wowe obchod­zone 2 maja sku­pi­a­jące uwagę na sym­bo­l­ach państ­wowoś­ci pol­skiej, a w szczegól­noś­ci na Fladze RP. Dzień Fla­gi Rzeczy­pospo­litej ma na celu propagować wiedzę o pol­skiej tożsamoś­ci oraz sym­bo­l­ach nar­o­dowych, które na przestrzeni wieków podle­gały zmi­an­ie. Ustanowie­nie 2 maja dniem fla­gi państ­wowej ma swo­je podłoże his­to­ryczne. Właśnie tego dnia żołnierze polscy z 1  Dywiz­ji Koś­ciuszkowskiej zaw­iesili biało-czer­woną flagę na kolum­nie zwycięst­wa w Tier­garten w  Berlin­ie, zdoby­wa­jąc mias­to przy­czynili się do zakończenia dzi­ałań wojen­nych w Europie w cza­sie II wojny świa­towej. Data ta naw­iązu­je również do cza­sów PRL‑u, w których, w przed dzień ustanowienia Świę­ta Kon­sty­tucji 3 Maja, władze komu­nisty­czne wydały zakaz wywiesza­nia flag państ­wowych dla upamięt­nienia tego wydarzenia. Pamię­ta­jmy, aby pod­czas świąt majowych wywiesić flagę Pol­s­ki, aby pod­kreślić naszą nar­o­dową tożsamość.
          Unia Europe­js­ka to gospo­dar­c­zo-poli­ty­czny związek 28 demokraty­cznych państw europe­js­kich. Pow­stała na mocy pod­pisanego 7 lutego 1992 trak­tatu z Maas­tricht. 16 kwiet­nia 2003r. przed­staw­iciele rządów 15 państw członkows­kich i 10 kandy­du­ją­cych pod­pisali w Ate­nach Trak­tat Akcesyjny rozsz­erza­ją­cy Unię. 1 maja 2004r. doszło do najwięk­szego rozsz­erzenia w  his­torii UE-do  wspól­no­ty dołączyło 10 kra­jów: Esto­nia, Łot­wa, Lit­wa, Czechy, Słowac­ja, Węgry, Słowe­nia, Mal­ta, Cypr oraz POLSKA.

3 MAJA – ŚWIĘTO UCHWALENIA KONSTYTUCJI

          3 maja obchodz­imy rocznicę uch­wale­nia Kon­sty­tucji z 1791 r. Była to pier­wsza w Europie i dru­ga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) kon­sty­tuc­ja uch­walona przez tzw. Sejm Wiel­ki, zwany także Sejmem Cztero­let­nim. Sytu­ac­ja w Polsce była bard­zo zła. Nasze państ­wo było już po pier­wszym rozbiorze. Duża część szlachty cieszyła się z wol­noś­ci szlacheck­iej i nie chci­ała zmi­an. Część posłów, którzy byli patri­o­ta­mi.  chcieli by nasz kraj stał się lep­szy. W tym celu w ‚wielkiej tajem­ni­cy, po kryjo­mu, zebrali się   w nocy z 2 na 3 maja w pałacu Radzi­wiłłowskim, obec­nie Pałac Prezy­denc­ki w Warsza­w­ie. Więk­szość zebranych przeszła potem do mieszka­nia Marsza­ł­ka Sej­mu Stanisława Mała­chowskiego, gdzie zobow­iąza­li się przegłosować w sejmie pro­jekt ustawy zasad­niczej. Rankiem 3 maja przed Zamkiem Królewskim zebrały się wielo­tysięczne tłumy Warsza­w­ian. Na placu, obok gwardii królewskiej, stanął pułk piechoty imienia Dzi­ałyńs­kich, aby strzec spoko­ju w cza­sie obrad Sej­mu. Około godziny 11 na salę wszedł król Stanisław August Poni­a­tows­ki. Mimo, iż ses­ja trwała już pon­ad sześć godzin, do głosowa­nia nad ustawą jeszcze nie doszło, gdyż protesty nadal nie milkły. Po długich obradach król złożył przysięgę kon­sty­tucyjną, po czym wezwał wszys­t­kich do kole­giaty św. Jana, by tam uroczyś­cie ją powtórzyć. Zgro­mad­zony przed zamkiem tłum wiwa­tował: „Vivat król, vivat kon­sty­tuc­ja”. Ustawa zasad­nicza zniosła liberum veto, wprowadz­iła trójpodzi­ał władzy, ograniczyła rolę sen­atu. Zniosła wol­ną elekcję i wprowadz­iła dziedz­iczność tronu. Uznała chłopów za część nar­o­du oraz zag­waran­towała tol­er­ancję religi­jną. Uch­wale­nie Kon­sty­tucji 3 Maja uważa się za jed­no z najważniejszych i przeło­mowych wydarzeń w his­torii państ­wa Pol­skiego. Mimo późniejszych rozbiorów, doku­ment ten poma­gał kole­jnym pokole­niom podtrzy­mać dąże­nia do niepodległości.

Koor­dy­na­torzy  : K.Greczko-Kempa , A. Bużan , P. Jażdżewski 

ŹRÓDŁA:
Dzieje.pl – por­tal historyczny
Wikipedia.pl
https://www.kuratorium.opole.pl/majowe-swieta-dni-o-ktorych-nalezy-pamietac/


Wstecz