„Magicz­ny Kufer” w przedszkolu

1W gru­pach przed­szkol­nych w ramach reali­za­cji zadań z Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa wędro­wał „Magicz­ny Kufer”, a w nim …. ? Książ­ki. Dzie­ci z ogrom­ną cie­ka­wo­ścią zaglą­da­ły do kufer­ka, a następ­nie wsłu­chi­wa­ły się w czy­ta­ne im książki.


Wstecz