Maciej lau­re­atem mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su literackiego

1Maciej Kel­ler z kl. IIIC Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie nie­jed­no­krot­nie udo­wod­nił już, że pisa­nie opo­wia­dań jest jego pasją, a do tego osią­ga w tej dzie­dzi­nie ogrom­ne suk­ce­sy. Naj­pierw wygry­wał kon­kur­sy na „wła­snym podwór­ku”, następ­nie w obrę­bie gmi­ny, póź­niej woje­wódz­kie, a dalej zawo­jo­wał kon­kur­sy ogól­no­pol­skie. Tym razem posta­no­wił spraw­dzić swo­je umie­jęt­no­ści na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Jego pro­za „Opo­wieść o cudzie wigi­lij­nym” zosta­ła zauwa­żo­na i doce­nio­na przez jury, skła­da­ją­ce się z wybit­nych oso­bi­sto­ści ze świa­ta lite­ra­tu­ry i sztu­ki. A nie mie­li oni łatwe­go zada­nia, ponie­waż na kon­kurs zgło­szo­no ponad osiem tysię­cy zesta­wów utwo­rów lite­rac­kich. 21 maja w słup­skiej fil­har­mo­nii odby­ła się wiel­ka gala pod­su­mo­wu­ją­ca XXXIV Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Lite­rac­kiej Twór­czo­ści Dzie­ci i Mło­dzie­ży im. Wan­dy Cho­tom­skiej, któ­rą swą obec­no­ścią uświet­ni­li wło­da­rze Słup­ska, Kobyl­ni­cy, rek­tor Aka­de­mii Pomor­skiej, przed­sta­wi­cie­le Pomor­skie­go Kura­to­rium Oświa­ty, Związ­ku Nauczy­ciel­stwa Pol­skie­go oraz wie­lu innych gości. W minio­nych latach nagro­dy lau­re­atom wrę­cza­ła sama patron­ka kon­kur­su – Wan­da Cho­tom­ska. Tym razem god­nie zastą­pi­ła ją cór­ka – Ewa Cho­tom­ska, bar­dziej zna­na sze­ro­kiej publicz­no­ści jako Ciot­ka Klot­ka z Pana Tik-Taka. Maciej zna­lazł się w gro­nie lau­re­atów i otrzy­mał pre­sti­żo­wy pre­zent – zbiór dru­kiem nagro­dzo­nych wier­szy i opo­wia­dań pod wspól­nym tytu­łem „Sło­wo jak witraż duszy”, któ­ry był też hasłem prze­wod­nim tego­rocz­ne­go kon­kur­su. Mimo, że wszyst­kie nagro­dy były rów­no­rzęd­ne, to jury w „W sło­wie wstęp­nym” wyróż­ni­ło opo­wia­da­nie Mać­ka jako jed­no z trzech naj­lep­szych w kate­go­rii wie­ko­wej I‑IV, co z pew­no­ścią jest spek­ta­ku­lar­nym suk­ce­sem. Mać­ko­wi pod­czas gali towa­rzy­szy­ła wycho­waw­czy­ni Miro­sła­wa Mar­szew­ska, któ­ra otrzy­ma­ła od orga­ni­za­to­rów List Gra­tu­la­cyj­ny za wspie­ra­nie jego pasji i inspi­ro­wa­nie do działania.

Wstecz