Maciej lau­re­atem między­nar­o­dowego konkur­su literackiego

1Maciej Keller z kl. IIIC Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie niejed­nokrot­nie udowod­nił już, że pisanie opowiadań jest jego pasją, a do tego osią­ga w tej dziedzinie ogromne sukcesy. Najpierw wygry­wał konkursy na „włas­nym pod­wórku”, następ­nie w obrę­bie gminy, później wojew­ódzkie, a dalej zawo­jował konkursy ogólnopol­skie. Tym razem postanow­ił sprawdz­ić swo­je umiejęt­noś­ci na are­nie między­nar­o­dowej. Jego proza „Opowieść o cud­zie wig­ili­jnym” została zauważona i doce­niona przez jury, składa­jące się z wybit­nych oso­bis­toś­ci ze świa­ta lit­er­atu­ry i sztu­ki. A nie mieli oni łatwego zada­nia, ponieważ na konkurs zgłos­zono pon­ad osiem tysię­cy zestawów utworów lit­er­ac­kich. 21 maja w słup­skiej fil­har­monii odbyła się wiel­ka gala pod­sumowu­ją­ca XXXIV Między­nar­o­dowy Konkurs Lit­er­ack­iej Twór­c­zoś­ci Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotom­skiej, którą swą obec­noś­cią uświet­nili wło­darze Słup­s­ka, Kobyl­ni­cy, rek­tor Akademii Pomorskiej, przed­staw­iciele Pomorskiego Kura­to­ri­um Oświaty, Związku Nauczy­cielst­wa Pol­skiego oraz wielu innych goś­ci. W min­ionych lat­ach nagrody lau­re­atom wręcza­ła sama patron­ka konkur­su – Wan­da Chotom­s­ka. Tym razem god­nie zastąpiła ją cór­ka – Ewa Chotom­s­ka, bardziej znana sze­rok­iej pub­licznoś­ci jako Ciot­ka Klot­ka z Pana Tik-Taka. Maciej znalazł się w gronie lau­re­atów i otrzy­mał prestiżowy prezent – zbiór drukiem nagrod­zonych wier­szy i opowiadań pod wspól­nym tytułem „Słowo jak witraż duszy”, który był też hasłem prze­wod­nim tegorocznego konkur­su. Mimo, że wszys­tkie nagrody były równorzędne, to jury w „W słowie wstęp­nym” wyróżniło opowiadanie Mać­ka jako jed­no z trzech najlep­szych w kat­e­gorii wiekowej I‑IV, co z pewnoś­cią jest spek­taku­larnym sukce­sem. Maćkowi pod­czas gali towarzyszyła wychowaw­czyni Mirosława Marszews­ka, która otrzy­mała od orga­ni­za­torów List Grat­u­la­cyjny za wspieranie jego pasji i inspirowanie do działania.

Wstecz