„Luziń­skie Dzwo­necz­ki” zwie­dza­ją Kaszuby

1Dnia 22 paź­dzier­ni­ka 2018 r.  dzie­ci nasze­go zespo­łu regio­nal­ne­go wybra­ły się na wyciecz­kę auto­ka­ro­wą do trzech zna­mien­nych miejsc na Kaszu­bach. Pierw­sze to Muzeum Kaszub­skie w Kar­tu­zach. Dzie­ci z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem oglą­da­ły zbio­ry muze­al­ne. Opro­wa­dzał je pan prze­wod­nik, opo­wia­da­jąc ze swa­dą i humo­rem o poszcze­gól­nych eks­po­na­tach. Szcze­gól­nie dzie­ciom przy­pa­dły do gustu napę­dza­ne wia­trem zabaw­ki, przed­sta­wia­ją­ce ele­men­ty życia codzien­ne­go na wsi kaszub­skiej. Dzie­ci obej­rza­ły rów­nież jak wyglą­da­ły izby i pomiesz­cze­nia kuchen­ne w daw­nych che­czach. Bar­dzo mile zasko­czo­ny był prze­wod­nik pięk­nym odśpie­wa­niem przez dzie­ci z zespo­łu „ Nut kaszub­skich”. Po prze­jeź­dzie do Chmiel­na i krót­ką prze­rwą na dru­gie śnia­da­nie nad jezio­rem, połą­czo­nym z kar­mie­niem wod­ne­go ptac­twa, dzie­ci prze­ma­sze­ro­wa­ły do pobli­skie­go Muzeum – Pra­cow­ni Cera­mi­ki Kaszub­skiej. Tam przy­wi­tał ich gospo­darz pan Necel, któ­ry opro­wa­dzał dzie­ci po obiek­cie, jed­no­cze­śnie obja­śnia­jąc taj­ni­ki wytwa­rza­nia naczyń i wyro­bów z gli­ny. Jed­nak naj­bar­dziej ocze­ki­wa­ne przez dzie­ci były warsz­ta­ty cera­micz­ne, gdzie każ­dy uczest­nik przy­stro­jo­ny w odpo­wied­ni strój ochron­ny, mógł spró­bo­wać swo­ich sił i umie­jęt­no­ści —  samo­dziel­nie wyko­nu­jąc wła­sne naczy­nie z gli­ny na kole garn­car­skim. Wszyst­kie dzie­ci pod­pi­sa­ły swo­je wyro­by, któ­re po sta­ran­nym zapa­ko­wa­niu zosta­ły prze­wie­zio­ne do szko­ły w Luzi­nie. W dro­dze powrot­nej było jesz­cze krót­kie (ze wzglę­du na pada­ją­cy desz­czyk) zwie­dza­nie sank­tu­arium Mat­ki Boskiej Sia­now­skie w Sia­no­wie, gdzie dzie­ci obej­rza­ły wnę­trze zabyt­ko­we­go kościo­ła i sta­cje Męki Pańskiej.


Wstecz