„Luz­ińskie Dzwonecz­ki” zwiedza­ją Kaszuby

1Dnia 22 październi­ka 2018 r.  dzieci naszego zespołu region­al­nego wybrały się na wycieczkę autokarową do trzech znami­en­nych miejsc na Kaszubach. Pier­wsze to Muzeum Kaszub­skie w Kar­tuzach. Dzieci z wielkim zain­tere­sowaniem oglą­dały zbio­ry muzealne. Oprowadzał je pan prze­wod­nik, opowiada­jąc ze swadą i humorem o poszczegól­nych eksponat­ach. Szczegól­nie dzieciom przy­padły do gus­tu napędzane wia­trem zabaw­ki, przed­staw­ia­jące ele­men­ty życia codzi­en­nego na wsi kaszub­skiej. Dzieci obe­jrza­ły również jak wyglą­dały izby i pomieszczenia kuchenne w dawnych checzach. Bard­zo mile zaskoc­zony był prze­wod­nik pięknym odśpiewaniem przez dzieci z zespołu „ Nut kaszub­s­kich”. Po prze­jeździe do Chmiel­na i krótką prz­er­wą na drugie śni­adanie nad jeziorem, połąc­zonym z karmie­niem wod­nego ptact­wa, dzieci prze­masze­rowały do pob­liskiego Muzeum – Pra­cowni Cerami­ki Kaszub­skiej. Tam przy­witał ich gospo­darz pan Necel, który oprowadzał dzieci po obiek­cie, jed­nocześnie objaś­ni­a­jąc tajni­ki wyt­warza­nia naczyń i wyrobów z gliny. Jed­nak najbardziej oczeki­wane przez dzieci były warsz­taty ceram­iczne, gdzie każdy uczest­nik przy­s­tro­jony w odpowied­ni strój ochron­ny, mógł spróbować swoich sił i umiejęt­noś­ci —  samodziel­nie wykonu­jąc własne naczynie z gliny na kole gar­ncar­skim. Wszys­tkie dzieci pod­pisały swo­je wyro­by, które po staran­nym zapakowa­niu zostały przewiezione do szkoły w Luzinie. W drodze powrot­nej było jeszcze krótkie (ze wzglę­du na pada­ją­cy deszczyk) zwiedzanie sank­tu­ar­i­um Mat­ki Boskiej Sianowskie w Sianowie, gdzie dzieci obe­jrza­ły wnętrze zabytkowego koś­cioła i stac­je Męki Pańskiej.


Wstecz