Luzi­no może wygrać Naukową Stację Zabaw PGNIG!

naukowa stacja badańMoże­my wygrać! Wszys­tko zależy od Nas. Gło­su­je­my do 28 lutego 2018 r.na stron­ie internetowej:
https://www.powietrzebezsmieci.pl/ Głosowanie podzielone jest na 5 etapów. Lokaliza­c­ja, która będzie pier­wsza w rankingu na koniec danego eta­pu wygry­wa Naukową Stację Zabaw PGNiG.

W Luzinie stac­ja stanęła­by przy Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie. Głosy obliczane są na pod­staw­ie sto­sunku pomiędzy liczbą mieszkańców w danej gminie, a liczbą odd­anych głosów.Tym samym wszyscy, nieza­leżnie od wielkoś­ci gminy, mają równe szanse.Serdecznie zaprasza­my do wspól­nej zabawy wszys­t­kich uczniów, rodz­iców, zna­jomych i  sym­pa­tyków naszej szkoły. Wysiłek niewiel­ki, korzyś­ci dla społecznoś­ci naszej gminy ogromne. Wzbo­gacimy również swo­ją wiedzę na tem­at przy­czyn pow­sta­nia smogu i jego skutków.

Wstecz