Luzi­no może wygrać Nauko­wą Sta­cję Zabaw PGNIG!

naukowa stacja badańMoże­my wygrać! Wszyst­ko zale­ży od Nas. Gło­su­je­my do 28 lute­go 2018 r.na stro­nie internetowej:
https://www.powietrzebezsmieci.pl/ Gło­so­wa­nie podzie­lo­ne jest na 5 eta­pów. Loka­li­za­cja, któ­ra będzie pierw­sza w ran­kin­gu na koniec dane­go eta­pu wygry­wa Nauko­wą Sta­cję Zabaw PGNiG.

W Luzi­nie sta­cja sta­nę­ła­by przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie. Gło­sy obli­cza­ne są na pod­sta­wie sto­sun­ku pomię­dzy licz­bą miesz­kań­ców w danej gmi­nie, a licz­bą odda­nych głosów.Tym samym wszy­scy, nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści gmi­ny, mają rów­ne szanse.Serdecznie zapra­sza­my do wspól­nej zaba­wy wszyst­kich uczniów, rodzi­ców, zna­jo­mych i  sym­pa­ty­ków naszej szko­ły. Wysi­łek nie­wiel­ki, korzy­ści dla spo­łecz­no­ści naszej gmi­ny ogrom­ne. Wzbo­ga­ci­my rów­nież swo­ją wie­dzę na temat przy­czyn powsta­nia smo­gu i jego skutków.

Wstecz