„Logo­ryt­micz­ne misio­wan­ki” w gru­pach OP 4D i OP 4C

1Przed­szko­la­ki w ramach reali­za­cji mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­gra­mu edu­ka­cyj­ne­go „Mały Miś w Świe­cie Wiel­kiej Lite­ra­tu­ry” wzię­ły udział w zaję­ciach logo­ryt­micz­nych, pod­czas któ­rych razem z Misiem Mie­ciem wyko­na­ły zabaw­ne min­ki i gry­ma­sy. Uczest­ni­czy­ły w cie­ka­wych i wspa­nia­łych  zaba­wach, a tak­że wyko­na­ły pra­cę pla­stycz­ną. Wszyst­kie dzie­ci zgod­nie stwier­dzi­ły, iż moduł III – Logo­ryt­micz­ne misio­wan­ki był bar­dzo interesujący.Wstecz