Logope­dy­czne pacynki

101869110_772991216791460_2157871863000448095_n09 czer­w­ca 2020 r. rozstrzyg­nię­to Szkol­ny Konkurs Logope­dy­czny pt. ”Pacyn­ka logope­dy­cz­na”. Celem konkur­su było pobudze­nie wyobraźni, fan­tazji i ekspresji plas­ty­cznej, a także rozwinię­cie poję­cia pra­cy przestrzen­nej oraz pop­u­laryza­c­ja pra­cy logopedycznej.
Pow­tarzane pod­czas ter­apii ćwiczenia muszą przy­bier­ać różną for­mę, aby nie znudz­iły się dzieciom i nie wywoły­wały na ich twarzach gry­ma­su zniechęce­nia, dlat­ego wyko­nane przez dzieci pacyn­ki wyko­rzysty­wane będą pod­czas zajęć. Przy oce­nie prac pod uwagę bra­no przede wszys­tkim: ory­gi­nal­ność i pomysłowość oraz zaan­gażowanie w ich wyko­nanie. Wszys­tkim dzieciom biorą­cym udzi­ał w konkur­sie grat­u­lu­je­my i zachę­camy do akty­wnoś­ci w kole­jnych logope­dy­cznych konkur­sach i akc­jach! Przyz­nano następu­jące nagrody i wyróżnienia:

W kat­e­gorii odd­zi­ały przedszkolne:

I miejsce: Tomasz Plichta,

II miejsce: Mar­ty­na Miotk,

III miejsce: Szy­mon Stenka,

Wyróżnie­nie: Robert Olszewski,

Wyróżnie­nie: Mile­na Dopke,

Wyróżnie­nie: Weroni­ka Bieschke,

Wyróżnie­nie: Mela­nia Engelbrecht.

W kat­e­gorii klas I — III:

I  miejsce: Paweł Damps,

II miejsce: Maja Kotłowska,

III miejsce: Adam Kaszuba,

Wyróżnie­nie: Maja Pobłocka,

Wyróżnie­nie: Niko­dem Dopke,

Wyróżnie­nie: Nadia Stenka,

Wyróżnie­nie: Moni­ka Pieper – Ryduchowska,

Wyróżnie­nie: Alan Boyke.


Wstecz