Logo Dinusie – grupowe zaję­cia logopedyczne

1Świa­towy Dzień Dinozau­ra to świet­na okaz­ja, aby przy­pom­nieć sobie o pradawnych mieszkań­cach Zie­mi, o ich zachowa­ni­ach i cechach szczegól­nych. Świę­to tych pre­his­to­rycznych stworzeń dzieci z grupy OP4A oraz OP6D rozpoczęły od  wysłucha­nia cieka­wostek o życiu dinozaurów.
Następ­nie wspól­nie z logope­dą wykon­ały Dinu­siową gim­nastykę buzi i języ­ka oraz ćwiczenia odd­e­chowe. Zaję­cie zakońc­zono Dinu­siowy­mi układanka­mi oraz zabawa­mi logo­ryt­miczny­mi. Był to dzień pełen śmiechu i zabawy!


Wstecz