Logo Dinu­sie – gru­po­we zaję­cia logopedyczne

1Świa­to­wy Dzień Dino­zau­ra to świet­na oka­zja, aby przy­po­mnieć sobie o pra­daw­nych miesz­kań­cach Zie­mi, o ich zacho­wa­niach i cechach szcze­gól­nych. Świę­to tych pre­hi­sto­rycz­nych stwo­rzeń dzie­ci z gru­py OP4A oraz OP6D roz­po­czę­ły od  wysłu­cha­nia cie­ka­wo­stek o życiu dinozaurów.
Następ­nie wspól­nie z logo­pe­dą wyko­na­ły Dinu­sio­wą gim­na­sty­kę buzi i języ­ka oraz ćwi­cze­nia odde­cho­we. Zaję­cie zakoń­czo­no Dinu­sio­wy­mi ukła­dan­ka­mi oraz zaba­wa­mi logo­ryt­micz­ny­mi. Był to dzień pełen śmie­chu i zabawy!


Wstecz