Lody „Eki­pa” w Ia

1Dzię­ki jed­ne­mu z uczniów kla­sy I a- Tym­ko­wi  wszy­scy ucznio­wie mogli spró­bo­wać bar­dzo mod­nych w tym sezo­nie lodów „Eki­pa”. Tymek tą nie­spo­dzian­ką spra­wił kole­żan­kom i kole­gom wiel­ką radość, ponie­waż lody te są trud­no dostęp­ne i nie­któ­rzy z nich spró­bo­wa­li ich dopie­ro pierw­szy raz. 


Wstecz