Listy do Niepodległej

1Ucznio­wie naszej szko­ły odnie­śli suk­ce­sy w Mię­dzysz­kol­nym Kon­kur­sie Lite­rac­kim „Listy do Nie­pod­le­głej Pol­ski” zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 5 w Redzie z oka­zji 100-lecia odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Macie­jo­wi Kel­le­ro­wi z kla­sy 4 c uda­ło się zdo­być II miej­sce, a Aga­ta Raż­niew­ska z 5 f otrzy­ma­ła wyróżnienie.


Wstecz