LIST DZIECI ZE ŚWIETLICY PRZEDSZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LUZINIE DO DZIECI Z UKRAINY

Luzi­no, 01.03.2022 r.

Kocha­ni Kole­dzy i Kole­żan­ki z Ukrainy

Współ­czu­je­my Wam, że musi­cie cier­pieć, pła­kać, ucie­kać z Ojczy­zny przez strasz­ną woj­nę, napaść na Wasz kraj. Mamy 5 i 6 lat, ale dużo już rozu­mie­my. Roz­ma­wia­ją z nami rodzi­ce, dziad­ko­wie i nauczy­cie­le o war­to­ści poko­ju na świe­cie, o zgo­dzie w rodzi­nie, że to wszyst­ko zale­ży od nas.
Modli­my się w koście­le i w domu, by ta okrop­na woj­na szyb­ko się skoń­czy­ła, żeby­ście mogli w spo­ko­ju żyć, uczyć się, rado­wać, jak my w Pol­sce i innych kra­jach, któ­re też są z Wami.
Na zaję­ciach uczci­li­śmy minu­tą ciszy Waszych Roda­ków, któ­rzy pole­gli. Ryso­wa­li­śmy kwiat­ka przy­jaź­ni pol­sko — ukra­iń­skiej. Śpie­wa­li­śmy i tań­czy­li­śmy w ryt­mie wal­czy­ka pio­sen­kę „Podaj­my sobie ręce”.

Jeste­śmy z Wami! Chwa­ła Ukrainie!

Dzie­ci  z wycho­waw­cą świe­tli­cy Joan­ną Białk i opie­ku­na­mi: Rena­tą Lan­dow­ską, Mag­da­le­ną Magulską