LIST DZIECI ZE ŚWIETLICY PRZEDSZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LUZINIE DO DZIECI Z UKRAINY

Luzi­no, 01.03.2022 r.

Kochani Koledzy i Koleżan­ki z Ukrainy

Współczu­je­my Wam, że musi­cie cier­pieć, płakać, uciekać z Ojczyzny przez straszną wojnę, napaść na Wasz kraj. Mamy 5 i 6 lat, ale dużo już rozu­miemy. Roz­maw­ia­ją z nami rodz­ice, dzi­ad­kowie i nauczy­ciele o wartoś­ci poko­ju na świecie, o zgodzie w rodzinie, że to wszys­tko zależy od nas.
Mod­limy się w koś­ciele i w domu, by ta okrop­na woj­na szy­bko się skończyła, żebyś­cie mogli w spoko­ju żyć, uczyć się, rad­ować, jak my w Polsce i innych kra­jach, które też są z Wami.
Na zaję­ci­ach ucz­cil­iśmy min­utą ciszy Waszych Rodaków, którzy polegli. Rysowal­iśmy kwiat­ka przy­jaźni pol­sko — ukraińskiej. Śpiewal­iśmy i tańczyliśmy w ryt­mie wal­czy­ka piosenkę „Poda­jmy sobie ręce”.

Jesteśmy z Wami! Chwała Ukrainie!

Dzieci  z wychowaw­cą świ­etl­i­cy Joan­ną Białk i opieku­na­mi: Renatą Landowską, Mag­daleną Magulską