Ling­wisty­cz­na jesień z poezją

IMG_0232Szkolne elim­i­nac­je do Wojew­ódzkiego Konkur­su Recy­ta­torskiego „LINGWISTYCZNA JESIEŃ Z POEZJĄ” odbyły się we wtorek, 21 listopa­da 2017 r. W szkol­nym etapie wzięło udzi­ał pię­cioro uczniów klas I‑IV w kat­e­gorii „język ang­iel­s­ki”. Klasy I‑II reprezen­towali: Anton­i­na Rosak – 1f,  Adam Kaczykows­ki – 2b, Mar­ty­na Sobiec­ka — 2c.Klasy III — IV rezprezen­towało dwo­je uczniów: Vik­to­ria Wicon — 3f oraz Wik­to­ria Wołod­ko — 4f.Komis­ja konkur­sowa wyłoniła trzech uczniów, którzy zak­wal­i­fikowali się do Wojew­ódzkiego Konkur­su Recy­ta­torskiego „LINGWISTYCZNA JESIEŃ Z POEZJĄ”. Szkołę Pod­sta­wową nr 1 reprezen­towali: Kaczykows­ki Adam, Anton­i­na Rosak oraz Wik­to­ria Wołodko.

Wstecz