Lin­gwi­stycz­na jesień z poezją

IMG_0232Szkol­ne eli­mi­na­cje do Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go „LINGWISTYCZNA JESIEŃ Z POEZJĄ” odby­ły się we wto­rek, 21 listo­pa­da 2017 r. W szkol­nym eta­pie wzię­ło udział pię­cio­ro uczniów klas I‑IV w kate­go­rii „język angiel­ski”. Kla­sy I‑II repre­zen­to­wa­li: Anto­ni­na Rosak – 1f,  Adam Kaczy­kow­ski – 2b, Mar­ty­na Sobiec­ka — 2c.Klasy III — IV rez­pre­zen­to­wa­ło dwo­je uczniów: Vik­to­ria Wicon — 3f oraz Wik­to­ria Wołod­ko — 4f.Komi­sja kon­kur­so­wa wyło­ni­ła trzech uczniów, któ­rzy zakwa­li­fi­ko­wa­li się do Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go „LINGWISTYCZNA JESIEŃ Z POEZJĄ”. Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 repre­zen­to­wa­li: Kaczy­kow­ski Adam, Anto­ni­na Rosak oraz Wik­to­ria Wołodko.

Wstecz