Liga mate­ma­tycz­na

SONY DSCKon­kurs „Liga mate­ma­tycz­na” jest orga­ni­zo­wa­ny przez  Insty­tut Mate­ma­ty­ki Aka­de­mii Pomor­skiej w Słup­sku oraz I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go w Słupsku.
W tym roku szkol­nym odby­ła się kolej­na edy­cja tego kon­kur­su. Z naszej szko­ły wie­lu uczniów wzię­ło udział w tym kon­kur­sie. Przez trzy mie­sią­ce, od paź­dzier­ni­ka do grud­nia, otrzy­my­wa­li pięć zadań do samo­dziel­ne­go roz­wią­za­nia. Do roz­wią­zy­wa­nia zadań uczest­ni­cy kon­kur­su wyko­rzy­sty­wa­li wie­dzę, sys­te­ma­tycz­nie ją utrwa­la­li i roz­wi­ja­li.  Etap ten był eli­mi­na­cją do pół­fi­na­łu kon­kur­su. Dzię­ki swo­jej cięż­kiej pra­cy i wytrwa­ło­ści 11 uczniów z naszej szko­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ło się do pół­fi­na­łu. Dnia 26 lute­go 2019 r. w  Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go w Słup­sku odbył się pół­fi­nał. Z naszych repre­zen­tan­tów do fina­łu zakwa­li­fi­ko­wa­ła się Alek­san­dra Hinz  z kla­sy 6A.  Finał miał miej­sce w dniu 26 mar­ca w Insty­tu­cie Mate­ma­ty­ki Aka­de­mii Pomor­skiej w Słup­sku. Naszej fina­li­st­ce gra­tu­lu­je­my udzia­łu w fina­le ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su matematycznego.

Wstecz