Liga matem­aty­cz­na

SONY DSCKonkurs „Liga matem­aty­cz­na” jest orga­ni­zowany przez  Insty­tut Matem­aty­ki Akademii Pomorskiej w Słup­sku oraz I Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. Bolesława Krzy­woustego w Słupsku.
W tym roku szkol­nym odbyła się kole­j­na edy­c­ja tego konkur­su. Z naszej szkoły wielu uczniów wzięło udzi­ał w tym konkur­sie. Przez trzy miesiące, od październi­ka do grud­nia, otrzymy­wali pięć zadań do samodziel­nego rozwiąza­nia. Do rozwiązy­wa­nia zadań uczest­ni­cy konkur­su wyko­rzysty­wali wiedzę, sys­tem­aty­cznie ją utr­walali i rozwi­jali.  Etap ten był elim­i­nacją do pół­fi­nału konkur­su. Dzię­ki swo­jej ciężkiej pra­cy i wytr­wałoś­ci 11 uczniów z naszej szkoły zak­wal­i­fikowało się do pół­fi­nału. Dnia 26 lutego 2019 r. w  Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym im. Bolesława Krzy­woustego w Słup­sku odbył się pół­fi­nał. Z naszych reprezen­tan­tów do finału zak­wal­i­fikowała się Alek­san­dra Hinz  z klasy 6A.  Finał miał miejsce w dniu 26 mar­ca w Insty­tu­cie Matem­aty­ki Akademii Pomorskiej w Słup­sku. Naszej final­istce grat­u­lu­je­my udzi­ału w finale ogólnopol­skiego konkur­su matematycznego.

Wstecz