Liga Matem­aty­cz­na-sukcesy uczniów SP nr 1 w Luzinie

W tym roku uczniowie SP nr 1 wzięli udzi­ał w jubileuszowej XX edy­cji Ligi Matem­aty­cznej, który jest orga­ni­zowany przez  Insty­tut Matem­aty­ki Akademii Pomorskiej w Słup­sku oraz I Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. Bolesława Krzy­woustego w Słupsku.
Tegoroczny konkurs odby­wał się w nieco odmi­en­nych warunk­ach niż poprzednio–w warunk­ach świa­towej pan­demii COVID-19, w sys­temie nau­ki zdal­nej, z zachowaniem reżimu san­i­tarnego i ustalonych ograniczeń. Pomi­mo tylu wyzwań wielu uczniów naszej szkoły wytr­wale rozwiązy­wało zada­nia przy­go­towaw­cze przez trzy miesiące. Dwo­je uczniów otrzy­mało tytuł final­isty, tj. Karoli­na Plich­ta z IV a oraz Oskar Hirsz VI a. Nato­mi­ast Julia Liet­zau z VI d otrzy­mała tytuł laureata.

Wstecz