Liga Mate­ma­tycz­na-suk­ce­sy uczniów SP nr 1 w Luzinie

W tym roku ucznio­wie SP nr 1 wzię­li udział w jubi­le­uszo­wej XX edy­cji Ligi Mate­ma­tycz­nej, któ­ry jest orga­ni­zo­wa­ny przez  Insty­tut Mate­ma­ty­ki Aka­de­mii Pomor­skiej w Słup­sku oraz I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go w Słupsku.
Tego­rocz­ny kon­kurs odby­wał się w nie­co odmien­nych warun­kach niż poprzednio–w warun­kach świa­to­wej pan­de­mii COVID-19, w sys­te­mie nauki zdal­nej, z zacho­wa­niem reżi­mu sani­tar­ne­go i usta­lo­nych ogra­ni­czeń. Pomi­mo tylu wyzwań wie­lu uczniów naszej szko­ły wytrwa­le roz­wią­zy­wa­ło zada­nia przy­go­to­waw­cze przez trzy mie­sią­ce. Dwo­je uczniów otrzy­ma­ło tytuł fina­li­sty, tj. Karo­li­na Plich­ta z IV a oraz Oskar Hirsz VI a. Nato­miast Julia Liet­zau z VI d otrzy­ma­ła tytuł laureata.

Wstecz