Liga Matem­aty­cz­na im. Z. Matuskiego

Już po raz dziewięt­nasty Akademia Pomors­ka w Słup­sku wspól­nie z I Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym w Słup­sku zachę­cała wszys­t­kich uczniów szkół pod­sta­wowych i szkół pon­ad­pod­sta­wowych do udzi­ału w kole­jnej edy­cji Ligi Matem­aty­cznej im. Zdzisława Matuskiego, konkur­su dla wytr­wałych, zdol­nych miłośników królowej nauk – MATEMATYKI. Wielu uczniów naszej szkoły przys­tąpiło do rywalizacji.
Przez trzy miesiące, od październi­ka do grud­nia, otrzymy­wali pięć zadań do samodziel­nego rozwiąza­nia. Do rozwiązy­wa­nia zadań uczest­ni­cy konkur­su wyko­rzysty­wali wiedzę, sys­tem­aty­cznie ją utr­walali i rozwi­jali.  Etap ten był elim­i­nacją do pół­fi­nału konkur­su. Dzię­ki swo­jej ciężkiej pra­cy i wytr­wałoś­ci 8 uczniów z naszej szkoły zak­wal­i­fikowało się do pół­fi­nału. Dnia 28 lutego 2020 r. w  Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym im. Bolesława Krzy­woustego w Słup­sku odbył się pół­fi­nał. Dal­szą rywal­iza­cję uczniów prz­er­wała w tym roku pan­demia. Ze wzglę­du  na koron­awirus  finał konkur­su został odwołany. 4 czer­w­ca 2020 roku Komitet Orga­ni­za­cyjny zdecydował:

- zak­wal­i­fikować do finału uczest­ników szkoły pod­sta­wowej na pod­staw­ie listy rankingowej utwor­zonej w opar­ciu o wyni­ki pół­fi­nału XIX LM,

- przyz­nać wszys­tkim uczest­nikom zak­wal­i­fikowanym do finału XIX LM tytuł finalisty,

- przyz­nać wyróżnienia final­is­tom z najlep­szy­mi wynika­mi na pod­staw­ie listy rankingowej utwor­zonej w opar­ciu o wyni­ki pół­fi­nału XIX LM,

- nie wyła­ni­ać lau­re­atów XIX LM.

Nasz uczeń ‑Tymo­teusz Kand­zor­ra z klasy VI d  otrzy­mał tytuł final­isty z wyróżnie­niem. Grat­u­lac­je dla Tym­ka i życzymy mu dal­szych sukcesów!

Wstecz