Liga Mate­ma­tycz­na im. Z. Matuskiego

Już po raz dzie­więt­na­sty Aka­de­mia Pomor­ska w Słup­sku wspól­nie z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Słup­sku zachę­ca­ła wszyst­kich uczniów szkół pod­sta­wo­wych i szkół ponad­pod­sta­wo­wych do udzia­łu w kolej­nej edy­cji Ligi Mate­ma­tycz­nej im. Zdzi­sła­wa Matu­skie­go, kon­kur­su dla wytrwa­łych, zdol­nych miło­śni­ków kró­lo­wej nauk – MATEMATYKI. Wie­lu uczniów naszej szko­ły przy­stą­pi­ło do rywalizacji.
Przez trzy mie­sią­ce, od paź­dzier­ni­ka do grud­nia, otrzy­my­wa­li pięć zadań do samo­dziel­ne­go roz­wią­za­nia. Do roz­wią­zy­wa­nia zadań uczest­ni­cy kon­kur­su wyko­rzy­sty­wa­li wie­dzę, sys­te­ma­tycz­nie ją utrwa­la­li i roz­wi­ja­li.  Etap ten był eli­mi­na­cją do pół­fi­na­łu kon­kur­su. Dzię­ki swo­jej cięż­kiej pra­cy i wytrwa­ło­ści 8 uczniów z naszej szko­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ło się do pół­fi­na­łu. Dnia 28 lute­go 2020 r. w  Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go w Słup­sku odbył się pół­fi­nał. Dal­szą rywa­li­za­cję uczniów prze­rwa­ła w tym roku pan­de­mia. Ze wzglę­du  na koro­na­wi­rus  finał kon­kur­su został odwo­ła­ny. 4 czerw­ca 2020 roku Komi­tet Orga­ni­za­cyj­ny zdecydował:

- zakwa­li­fi­ko­wać do fina­łu uczest­ni­ków szko­ły pod­sta­wo­wej na pod­sta­wie listy ran­kin­go­wej utwo­rzo­nej w opar­ciu o wyni­ki pół­fi­na­łu XIX LM,

- przy­znać wszyst­kim uczest­ni­kom zakwa­li­fi­ko­wa­nym do fina­łu XIX LM tytuł finalisty,

- przy­znać wyróż­nie­nia fina­li­stom z naj­lep­szy­mi wyni­ka­mi na pod­sta­wie listy ran­kin­go­wej utwo­rzo­nej w opar­ciu o wyni­ki pół­fi­na­łu XIX LM,

- nie wyła­niać lau­re­atów XIX LM.

Nasz uczeń ‑Tymo­te­usz Kan­dzor­ra z kla­sy VI d  otrzy­mał tytuł fina­li­sty z wyróż­nie­niem. Gra­tu­la­cje dla Tym­ka i życzy­my mu dal­szych sukcesów!

Wstecz