Leśne opo­wie­ści bar­dzo waż­nej treści

SONY DSCDnia 06.11.2019 roku zawi­tał do naszej szko­ły Teatr „Poma­rań­czo­wy Cylin­der” z przed­sta­wie­niem pod tajem­ni­czym tytu­łem: „ Leśne opo­wie­ści bar­dzo waż­nej tre­ści”. Zapro­sze­nie na ten spek­takl otrzy­ma­ły wszyst­kie gru­py z oddzia­łów przed­szkol­nych naszej pla­ców­ki.Przed­sta­wie­nie skła­da­ło się z trzech zabaw­nych histo­rii, z któ­rych każ­da koń­czy­ła się poucza­ją­cym mora­łem. Dzie­ci mia­ły oka­zję poznać kil­ka zwie­rzą­tek, któ­re zamiesz­ki­wa­ły zwa­rio­wa­ny las: misia, zają­ca, psz­czo­łę, rodzi­nę wie­wió­rek, oraz małp­kę. Kon­fe­ran­sje­rem w całym spek­ta­klu był sym­pa­tycz­ny i bar­dzo mądry kruk. Poprzez zaba­wę i inte­gra­cję z naj­młod­szą publicz­no­ścią akto­rzy uczy­li waż­nych leśnych prawd. Duży nacisk poło­żo­no tutaj na posza­no­wa­nie czy­jejś wła­sno­ści, tole­ran­cję, war­tość przy­jaź­ni, posia­da­nia wła­snych pasji, bez­pie­czeń­stwo oraz sza­cu­nek wobec innych. Dzie­ci z ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem i duży­mi emo­cja­mi oglą­da­ły przed­sta­wie­nie, co pewien czas reagu­jąc okrzy­ka­mi i śmie­chem na to co widzia­ły i sły­sza­ły. Wszyst­kie leśne opo­wie­ści są bar­dzo uni­wer­sal­ne i obo­wią­zu­ją rów­nież w ludz­kim świecie.


Wstecz