Leśne opowieś­ci bard­zo ważnej treści

SONY DSCDnia 06.11.2019 roku zaw­itał do naszej szkoły Teatr „Pomarańc­zowy Cylin­der” z przed­staw­ie­niem pod tajem­niczym tytułem: „ Leśne opowieś­ci bard­zo ważnej treś­ci”. Zaprosze­nie na ten spek­takl otrzy­mały wszys­tkie grupy z odd­zi­ałów przed­szkol­nych naszej placów­ki.Przed­staw­ie­nie składało się z trzech zabawnych his­torii, z których każ­da kończyła się poucza­ją­cym morałem. Dzieci miały okazję poz­nać kil­ka zwierzątek, które zamieszki­wały zwar­i­owany las: misia, zają­ca, pszc­zołę, rodz­inę wiewiórek, oraz małp­kę. Kon­fer­an­sje­rem w całym spek­tak­lu był sym­pa­ty­czny i bard­zo mądry kruk. Poprzez zabawę i inte­grację z najmłod­szą pub­licznoś­cią aktorzy uczyli ważnych leśnych prawd. Duży nacisk położono tutaj na poszanowanie czy­je­jś włas­noś­ci, tol­er­ancję, wartość przy­jaźni, posi­ada­nia włas­nych pasji, bez­pieczeńst­wo oraz sza­cunek wobec innych. Dzieci z ogrom­nym zain­tere­sowaniem i duży­mi emoc­ja­mi oglą­dały przed­staw­ie­nie, co pewien czas reagu­jąc okrzyka­mi i śmiechem na to co widzi­ały i słysza­ły. Wszys­tkie leśne opowieś­ci są bard­zo uni­w­er­salne i obow­iązu­ją również w ludzkim świecie.


Wstecz