Lek­cja wf onli­ne kla­sy VIe z mistrzy­nią świa­ta-panią Moni­ką Pyrek

IMG_20201207_1114407 grud­nia odby­ła się lek­cja wf onli­ne, któ­ra była popro­wa­dzo­na przez panią Moni­kę Pyrek. Oprócz kla­sy VIE były jesz­cze inne wygra­ne kla­sy z całej Pol­ski. Ucznio­wie na lek­cji mogli wyko­ny­wać ćwi­cze­nia typo­we dla lekkoatletyki.
Mię­dzy ćwi­cze­nia­mi, pod­czas przerw pani Moni­ka moty­wo­wa­ła uczniów do dzia­ła­nia, wyzna­cze­nia celów w nauce i spo­rcie poprzez nada­nie mocy. Pierw­sza mocą była ODWAGA, któ­rą musi­my zna­leźć w sobie. Dru­ga mocą jest WYGRANA, dzię­ki któ­rej jeste­śmy pew­ni sie­bie i szczę­śliw­si. Ostat­nią- trze­cia mocą jest RELAKS, któ­re­go potrze­bu­je nasz orga­nizm, by mieć siłę do samo­re­ali­za­cji. W trak­cie lek­cji była wizu­ali­za­cja sko­ku o tycz­ce, tak by każ­dy uczest­nik mógł wczuć się w tę rolę. Był czas na pyta­nia uczniów i odpo­wie­dzi doty­czą­ce począt­ków karie­ry, prze­ła­my­wa­nia swo­ich barier i ogra­ni­czeń oraz opo­wie­ści o ulu­bio­nych miej­scach. Moni­ka Pyrek pod­su­mo­wa­ła lek­cje tymi sło­wa­mi: Nasza dzi­siej­sza lek­cja to aktyw­na opo­wieść o super mocach spor­tu. Dużo mówi­li­śmy o odwa­dze i poko­ny­wa­niu swo­ich sła­bo­ści. Ponad­to trzy blo­ki ćwi­czeń zro­bi­ły swo­je, endor­fi­ny sza­la­ły. Mam nadzie­ję, że moty­wa­cja uczest­ni­ków bar­dzo poszła w górę! Na koniec lek­cji ucznio­wie usły­sze­li od pani Moni­ki, że może kie­dyś będzie moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia lek­cji w ich szkole.


Wstecz