Lekc­ja wf online klasy VIe z mis­trzynią świa­ta-panią Moniką Pyrek

IMG_20201207_1114407 grud­nia odbyła się lekc­ja wf online, która była poprowad­zona przez panią Monikę Pyrek. Oprócz klasy VIE były jeszcze inne wygrane klasy z całej Pol­s­ki. Uczniowie na lekcji mogli wykony­wać ćwiczenia typowe dla lekkoatletyki.
Między ćwiczeni­a­mi, pod­czas prz­erw pani Moni­ka moty­wowała uczniów do dzi­ała­nia, wyz­naczenia celów w nauce i sporcie poprzez nadanie mocy. Pier­wsza mocą była ODWAGA, którą musimy znaleźć w sobie. Dru­ga mocą jest WYGRANA, dzię­ki której jesteśmy pewni siebie i szczęśli­wsi. Ostat­nią- trze­cia mocą jest RELAKS, którego potrze­bu­je nasz orga­nizm, by mieć siłę do samo­re­al­iza­cji. W trak­cie lekcji była wiz­ual­iza­c­ja skoku o tyczce, tak by każdy uczest­nik mógł wczuć się w tę rolę. Był czas na pyta­nia uczniów i odpowiedzi doty­czące początków kari­ery, przełamy­wa­nia swoich bari­er i ograniczeń oraz opowieś­ci o ulu­bionych miejs­cach. Moni­ka Pyrek pod­sumowała lekc­je tymi słowa­mi: Nasza dzisiejsza lekc­ja to akty­w­na opowieść o super mocach sportu. Dużo mówiliśmy o odwadze i pokony­wa­niu swoich słaboś­ci. Pon­ad­to trzy blo­ki ćwiczeń zro­biły swo­je, endorfiny sza­lały. Mam nadzieję, że motywac­ja uczest­ników bard­zo poszła w górę! Na koniec lekcji uczniowie usłyszeli od pani Moni­ki, że może kiedyś będzie możli­wość przeprowadzenia lekcji w ich szkole.


Wstecz