Lech Bąd­kow­ski patro­nem naszej szko­ły od 30 lat

1Tego­rocz­ne świę­to szko­ły było bar­dzo wyjąt­ko­we. 24 maja 2021 roku minę­ło 30 lat od nada­nia imie­nia szko­le. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się od powi­ta­nia gości. 

Mury SP nr 1 odwie­dzi­li tego dnia: cór­ka Lecha Bąd­kow­skie­go-pani Sła­wi­na Kosmul­ska wraz z mężem, dyrek­tor szko­ły w latach 1988–1994-pan Andrzej Janusz, przed­sta­wi­cie­le władz-pan wójt gmi­ny Jaro­sław Wejer oraz prze­wod­ni­czą­cy Rady Gmi­ny-pan Bar­tło­miej For­me­la oraz dyrek­to­rzy pla­có­wek oświa­to­wych i kul­tu­ral­nych. Dyrek­tor Dariusz Romp­ca w kil­ku sło­wach przy­po­mniał, jak waż­na dla spo­łecz­no­ści całej szko­ły i Luzi­na jest oso­ba patro­na. Następ­nie prze­pro­wa­dzo­no finał kon­kur­su „Poznaj nasze­go patro­na Lecha Bąd­kow­skie­go”. Do reali­za­cji wyko­rzy­sta­no narzę­dzia tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nej- test w apli­ka­cji Quizizz. Ucznio­wie musie­li wyka­zać się zna­jo­mo­ścią fak­tów z życia Bąd­kow­skie­go. Szczę­śli­wą zwy­cięż­czy­nią zosta­ła Julia Liet­zau z kla­sy VI d. Kolej­ne miej­sca zajęły:

2.Rozalia Neu­bau­er Va

3.Martyna Sobiec­ka Vb

4.Wiktoria Łaga VI b

5.Agata Doering VI b

6.Kornelia Kołw­zan VI b

Cześć arty­stycz­na wyda­rze­nia roz­po­czę­ła się od pro­jek­cji fil­mu, przy­go­to­wa­ne­go przez panią Kata­rzy­nę Grecz­ko — Kem­pę. Zapre­zen­to­wa­no w nim pięk­no naszej kaszub­skiej wsi oraz bogac­two kul­tu­ro­we naszej gmi­ny. Dwój­ka boha­te­rów zwie­dza­ła mury SP nr 1 i mia­ła oka­zję poznać jej walo­ry i zaso­by, któ­re poma­ga­ją w nauce mło­dym luzi­nia­nom. Tej codzien­nej pra­cy uczniów i nauczy­cie­li przy­świe­ca­ją sło­wa: ”Z tra­dy­cyj­ny­mi kaszub­ski­mi war­to­ścia­mi do nowo­cze­sne­go życia w Euro­pie”. Uro­czy­stość uświet­nił występ Koła Wokal­ne­go pod opie­ką pani Jolan­ty Bań­ko. Uta­len­to­wa­ni ucznio­wie zaśpie­wa­li pio­sen­kę o Lechu Bąd­kow­skim (sło­wa: Jolan­ta Bań­ko, muzy­ka: Miko­łaj Bań­ko). Nato­miast uczen­ni­ca Zuzan­na Gru­ba wyre­cy­to­wa­ła wiersz o patro­nie napi­sa­ny  przez histo­ry­ka-pana Pio­tra Jaż­dżew­skie­go. Potem roz­da­no nagro­dy uczest­ni­kom kon­kur­su na grę o Lechu Bąd­kow­skim- zwy­cięz­cy wyka­za­li się nie­zwy­kłą kre­atyw­no­ścią. Waż­nym i wzru­sza­ją­cym momen­tem były życze­nia od gości. Pani Sła­wi­na Kosmul­ska podzię­ko­wa­ła ini­cja­to­ro­wi nada­nia imie­nia-panu Andrze­jo­wi Janu­szo­wi i w pre­zen­cie prze­ka­za­ła swo­ją naj­now­szą książ­kę o ojcu oraz foto­gra­fię- por­tret Lecha Bąd­kow­skie­go. Życze­nia, list gra­tu­la­cyj­ny i wią­zan­ki kwia­tów prze­ka­za­li też pan Jaro­sław Wejer oraz pan Bar­tło­miej For­me­la. Pan Andrzej Janusz wspo­mi­nał oko­licz­no­ści nada­nia imie­nia szko­le oraz tru­dy pra­cy w tam­tym cza­sie i życzył całej spo­łecz­no­ści szko­ły, aby pozo­sta­ła osto­ją samo­rząd­no­ści i demo­kra­cji. Prze­ka­za­no ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia dar­czyń­com, któ­rzy  prze­ka­za­li eks­po­na­ty do szkol­nej Izby Regio­nal­nej: pań­stwu Miro­sła­wie i Jaro­sła­wo­wi Szy­me­row­skim, Regi­nie i Sta­ni­sła­wo­wi Hin­com, Beacie i Tade­uszo­wi Heblom oraz Jadwi­dze i Edmun­do­wi Siko­rom, a tak­że Bar­tło­mie­jo­wi For­me­li za pomoc w stwo­rze­niu ogród­ka sen­so­rycz­ne­go. Wszy­scy goście otrzy­ma­li w pre­zen­cie pamiąt­ko­we kub­ki jubi­le­uszo­we zapro­jek­to­wa­ne przez panią Agniesz­kę Bużan i panią Kata­rzy­nę Grecz­ko — Kem­pę. Był to nie­zwy­kły dzień dla całej spo­łecz­no­ści szko­ły, pełen wspo­mnień i wzru­szeń, ale też nadziei na przy­szły roz­wój szkoły.


Wstecz