Lech Bąd­kows­ki patronem naszej szkoły od 30 lat

1Tegoroczne świę­to szkoły było bard­zo wyjątkowe. 24 maja 2021 roku minęło 30 lat od nada­nia imienia szkole. Uroczys­tość rozpoczęła się od pow­i­ta­nia gości. 

Mury SP nr 1 odwiedzili tego dnia: cór­ka Lecha Bąd­kowskiego-pani Sław­ina Kos­mul­s­ka wraz z mężem, dyrek­tor szkoły w lat­ach 1988–1994-pan Andrzej Janusz, przed­staw­iciele władz-pan wójt gminy Jarosław Wejer oraz prze­wod­niczą­cy Rady Gminy-pan Bartłomiej Formela oraz dyrek­torzy placówek oświa­towych i kul­tur­al­nych. Dyrek­tor Dar­iusz Romp­ca w kilku słowach przy­pom­ni­ał, jak waż­na dla społecznoś­ci całej szkoły i Luz­i­na jest oso­ba patrona. Następ­nie przeprowad­zono finał konkur­su „Poz­naj naszego patrona Lecha Bąd­kowskiego”. Do real­iza­cji wyko­rzys­tano narzędzia tech­nologii infor­maty­cznej- test w aplikacji Quiz­izz. Uczniowie musieli wykazać się zna­jo­moś­cią fak­tów z życia Bąd­kowskiego. Szczęśli­wą zwyciężczynią została Julia Liet­zau z klasy VI d. Kole­jne miejs­ca zajęły:

2.Rozalia Neubauer Va

3.Martyna Sobiec­ka Vb

4.Wiktoria Łaga VI b

5.Agata Doer­ing VI b

6.Kornelia Kołwzan VI b

Cześć artysty­cz­na wydarzenia rozpoczęła się od pro­jekcji fil­mu, przy­go­towanego przez panią Katarzynę Greczko — Kem­pę. Zaprezen­towano w nim pię­kno naszej kaszub­skiej wsi oraz bogact­wo kul­tur­owe naszej gminy. Dwój­ka bohaterów zwiedza­ła mury SP nr 1 i miała okazję poz­nać jej walo­ry i zaso­by, które poma­ga­ją w nauce młodym luzini­anom. Tej codzi­en­nej pra­cy uczniów i nauczy­cieli przyświeca­ją słowa: ”Z trady­cyjny­mi kaszub­ski­mi wartoś­ci­a­mi do nowoczes­nego życia w Europie”. Uroczys­tość uświet­nił wys­tęp Koła Wokalnego pod opieką pani Jolan­ty Bańko. Utal­en­towani uczniowie zaśpiewali piosenkę o Lechu Bąd­kowskim (słowa: Jolan­ta Bańko, muzy­ka: Mikołaj Bańko). Nato­mi­ast uczen­ni­ca Zuzan­na Gru­ba wyre­cy­towała wier­sz o patron­ie napisany  przez his­to­ry­ka-pana Pio­tra Jażdżewskiego. Potem roz­dano nagrody uczest­nikom konkur­su na grę o Lechu Bąd­kowskim- zwycięz­cy wykaza­li się niezwykłą kreaty­wnoś­cią. Ważnym i wzrusza­ją­cym momentem były życzenia od goś­ci. Pani Sław­ina Kos­mul­s­ka podz­iękowała inic­ja­torowi nada­nia imienia-panu Andrze­jowi Janus­zowi i w prezen­cie przekaza­ła swo­ją najnowszą książkę o ojcu oraz fotografię- portret Lecha Bąd­kowskiego. Życzenia, list grat­u­la­cyjny i wiązan­ki kwiatów przekaza­li też pan Jarosław Wejer oraz pan Bartłomiej Formela. Pan Andrzej Janusz wspom­i­nał okolicznoś­ci nada­nia imienia szkole oraz trudy pra­cy w tam­tym cza­sie i życzył całej społecznoś­ci szkoły, aby pozostała osto­ją samorząd­noś­ci i demokracji. Przekazano serdeczne podz­iękowa­nia dar­czyń­com, którzy  przekaza­li eksponaty do szkol­nej Izby Region­al­nej: państ­wu Mirosław­ie i Jarosła­wowi Szymerowskim, Reginie i Stanisła­wowi Hin­com, Bea­cie i Tadeuszowi Heblom oraz Jad­widze i Edmundowi Siko­rom, a także Bartłomiejowi Formeli za pomoc w stworze­niu ogród­ka sen­so­rycznego. Wszyscy goś­cie otrzy­mali w prezen­cie pamiątkowe kub­ki jubileuszowe zapro­jek­towane przez panią Agnieszkę Bużan i panią Katarzynę Greczko — Kem­pę. Był to niezwykły dzień dla całej społecznoś­ci szkoły, pełen wspom­nień i wzruszeń, ale też nadziei na przyszły rozwój szkoły.


Wstecz