Lau­re­aci XXIV Pomor­skie­go Kon­kur­su Literacko-Plastycznego

Orga­ni­za­to­rem XXIV Pomor­skie­go Kon­kur­su Lite­rac­ko-Pla­stycz­ne­go pt. „Gwiazd­ka tuż…tuż…”  był Zespół Pla­có­wek Oświatowo–Wychowawczych w  Wej­he­ro­wie przy wspar­ciu finan­so­wym Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Wej­he­ro­wie.  Uro­czy­ste  wrę­cze­nie nagród odby­ło się 18 grud­nia 2017 r. w Muzeum Piśmien­nic­twa i Muzy­ki Kaszub­sko-Pomor­skiej w Wej­he­ro­wie. Wśród lau­re­atów tego kon­kur­su zna­leź­li się   rów­nież ucznio­wie naszej szkoły:

KARTKI ŚWIĄTECZNE

Kla­sy I‑III

II m. Maciej Kel­ler z SP nr 1 w Luzinie

PRACE LITERACKIE

Poezja

Kla­sy I‑III

I m. Maciej Kel­ler z SP w Luzinie

Pro­za

Kla­sy I‑III

I m.  Maciej Kel­ler z SP nr 1 w Luzinie

Kla­sy IV-VI

II m. Ali­cja Bier­nat z SP nr 1 w Luzinie

Wyróż­nie­nia:

Karo­li­na Richert z SP nr 1 w Luzinie

SZOPKI

Kla­sy „0” i I‑III SP

Wyróż­nie­nia:

Anto­ni­na Lew­nau z SP w Luzinie

GRAFIKA KOMPUTEROWA

Kla­sy I‑III

I m. Maciej Kel­ler z SP w Luzinie

Kla­sy IV-VI

II m.  Oli­wia Holen­der z SP w Luzinie

Wyróż­nie­nia:

Tomasz Ski­ba z SP w Luzinie

Kon­kur­sy pla­stycz­ne i lite­rac­kie cie­szą się dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród uczniów naszej szko­ły, co przy­nio­sło wspa­nia­łe efek­ty. Satys­fak­cja z osią­gnię­tych wyni­ków to efekt pra­cy nauczy­cie­li i uczniów.Gratulujemy i życzy­my wie­lu dal­szych sukcesów

Wstecz