Lau­reaci XXIV Pomorskiego Konkur­su Literacko-Plastycznego

Orga­ni­za­torem XXIV Pomorskiego Konkur­su Lit­er­acko-Plas­ty­cznego pt. „Gwiazd­ka tuż…tuż…”  był Zespół Placówek Oświatowo–Wychowawczych w  Wejherowie przy wspar­ciu finan­sowym Starost­wa Powia­towego w Wejherowie.  Uroczyste  wręcze­nie nagród odbyło się 18 grud­nia 2017 r. w Muzeum Piśmi­en­nict­wa i Muzy­ki Kaszub­sko-Pomorskiej w Wejherowie. Wśród lau­re­atów tego konkur­su znaleźli się   również uczniowie naszej szkoły:

KARTKI ŚWIĄTECZNE

Klasy I‑III

II m. Maciej Keller z SP nr 1 w Luzinie

PRACE LITERACKIE

Poez­ja

Klasy I‑III

I m. Maciej Keller z SP w Luzinie

Proza

Klasy I‑III

I m.  Maciej Keller z SP nr 1 w Luzinie

Klasy IV-VI

II m. Alic­ja Bier­nat z SP nr 1 w Luzinie

Wyróżnienia:

Karoli­na Richert z SP nr 1 w Luzinie

SZOPKI

Klasy „0” i I‑III SP

Wyróżnienia:

Anton­i­na Lew­nau z SP w Luzinie

GRAFIKA KOMPUTEROWA

Klasy I‑III

I m. Maciej Keller z SP w Luzinie

Klasy IV-VI

II m.  Oli­wia Holen­der z SP w Luzinie

Wyróżnienia:

Tomasz Ski­ba z SP w Luzinie

Konkursy plas­ty­czne i lit­er­ack­ie cieszą się dużym zain­tere­sowaniem wśród uczniów naszej szkoły, co przyniosło wspani­ałe efek­ty. Satys­fakc­ja z osiąg­nię­tych wyników to efekt pra­cy nauczy­cieli i uczniów.Gratulujemy i życzymy wielu dal­szych sukcesów

Wstecz