„Las słowem pisany”

1Uczen­nice naszej szkoły zostały nagrod­zone w XI edy­cji konkur­su „Las słowem pisany”. Lit­er­ack­ie zma­gania są co roku orga­ni­zowane przez Nadleśnict­wo Strze­bieli­no. Tegoroczne mot­to konkur­su to “Jesi­en­na zaduma”.
Zofia Bańko zdobyła I miejsce w kat­e­gorii „Szkoła Pod­sta­wowa klasy IV-VI- Proza”, nato­mi­ast Zuzan­na Klas zdobyła wyróżnie­nie w kat­e­gorii „Szkoła Pod­sta­wowa klasy IV-VI- Poez­ja”. Do konkur­su przy­go­towały uczniów pani Han­na Piechows­ka — Hirsz i pani Jolan­ta Bańko.

Grat­u­lu­je­my!

Wstecz