„Las sło­wem pisany”

1Uczen­ni­ce naszej szko­ły zosta­ły nagro­dzo­ne w XI edy­cji kon­kur­su „Las sło­wem pisa­ny”. Lite­rac­kie zma­ga­nia są co roku orga­ni­zo­wa­ne przez Nad­le­śnic­two Strze­bie­li­no. Tego­rocz­ne mot­to kon­kur­su to “Jesien­na zaduma”.
Zofia Bań­ko zdo­by­ła I miej­sce w kate­go­rii „Szko­ła Pod­sta­wo­wa kla­sy IV-VI- Pro­za”, nato­miast Zuzan­na Klas zdo­by­ła wyróż­nie­nie w kate­go­rii „Szko­ła Pod­sta­wo­wa kla­sy IV-VI- Poezja”. Do kon­kur­su przy­go­to­wa­ły uczniów pani Han­na Pie­chow­ska — Hirsz i pani Jolan­ta Bańko.

Gra­tu­lu­je­my!

Wstecz