Lap­bo­ok-cie­ka­wy spo­sób na lekturę!

20231113_131559Ucznio­wie kla­sy VIa w ramach lek­cji języ­ka pol­skie­go przy­go­to­wa­li lap­bo­oki doty­czą­ce powie­ści Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza „W pusty­ni i w pusz­czy”. Lap­bo­ok posłu­żył im do pod­su­mo­wa­nia pra­cy z lek­tu­rą. Mło­dzież mia­ła oka­zję zapre­zen­to­wać w kre­atyw­nej for­mie pla­ka­tu w trój­wy­mia­rze cie­ka­we infor­ma­cje doty­czą­ce pol­skie­go nobli­sty Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza oraz utwo­ru „W pusty­ni i w puszczy”.
Lap­bo­ok bowiem to inno­wa­cyj­ny spo­sób na przed­sta­wie­nie inte­re­su­ją­cych tre­ści, pozwa­la­ją­cy na ory­gi­nal­ne zapre­zen­to­wa­nie infor­ma­cji na okre­ślo­ny temat. Z powo­dze­niem uda­ło się połą­czyć kla­sy­kę z nowoczesnością.


Wstecz