Kul­tu­ral­ny kefir

1W mie­sią­cu stycz­niu 2021 roku w kla­sach II-III odby­ły się lek­cje biblio­tecz­ne z edu­ka­cji kul­tu­ral­no-czy­tel­ni­czej. Ucznio­wie wysłu­cha­li baj­ki pt. „Kul­tu­ral­ny kefir”, a następ­nie wspól­nie z nauczy­cie­lem biblio­te­ka­rzem pró­bo­wa­li­śmy odpo­wie­dzieć na pyta­nie: ”Kul­tu­ra, co to takiego?”
Odpo­wie­dzi szu­ka­li­śmy w dobrym zacho­wa­niu, książ­kach, gaze­tach, kom­pu­te­rze. Oka­za­ło się, że kul­tu­ra jest tym, co czy­ni czło­wie­ka pięk­nym, dobrym i mądrym. Dzię­ki kul­tu­rze pozna­je­my świat i umie­my w nim funk­cjo­no­wać. Co wspól­ne­go z kul­tu­rą ma kefir oprócz kul­tur bak­te­rii? Pada­ły róż­ne odpo­wie­dzi. Wnio­sek był jeden- dla zdro­wia war­to pić kefi­ry oraz ” zaży­wać” kul­tu­ry, stąd ucznio­wie spró­bo­wa­li stwo­rzyć swo­je zdro­we „kul­tu­ral­ne kefi­ry”. Powsta­ły sło­je peł­ne muzy­ki kla­sycz­nej, ope­ry, kina, rzeźb, wier­szy, mody, języ­ków z róż­nych stron świa­ta, bajek, obra­zów, kon­cer­tów, fil­mów ksią­żek itd. Zaję­cia pod­su­mo­wa­li­śmy wspól­nym pla­ka­tem z autor­ski­mi „kul­tu­ral­ny­mi kefi­ra­mi”. Zaję­cia odby­ły się w ramach pro­jek­tu biblio­tecz­ne­go „Poko­chaj książkę”.


Wstecz