Kul­tur­al­ny kefir

1W miesiącu sty­czniu 2021 roku w klasach II-III odbyły się lekc­je bib­lioteczne z edukacji kul­tur­al­no-czytel­niczej. Uczniowie wysłuchali baj­ki pt. „Kul­tur­al­ny kefir”, a następ­nie wspól­nie z nauczy­cielem bib­liotekarzem próbowal­iśmy odpowiedzieć na pytanie: ”Kul­tura, co to takiego?”
Odpowiedzi szukaliśmy w dobrym zachowa­niu, książkach, gaze­tach, kom­put­erze. Okaza­ło się, że kul­tura jest tym, co czyni człowieka pięknym, dobrym i mądrym. Dzię­ki kul­turze poz­na­je­my świat i umiemy w nim funkcjonować. Co wspól­nego z kul­turą ma kefir oprócz kul­tur bak­terii? Padały różne odpowiedzi. Wniosek był jeden- dla zdrowia warto pić kefiry oraz ” zaży­wać” kul­tu­ry, stąd uczniowie spróbowali stworzyć swo­je zdrowe „kul­tur­alne kefiry”. Pow­stały sło­je pełne muzy­ki klasy­cznej, opery, kina, rzeźb, wier­szy, mody, języków z różnych stron świa­ta, bajek, obrazów, kon­certów, filmów książek itd. Zaję­cia pod­sumowal­iśmy wspól­nym plakatem z autorski­mi „kul­tur­al­ny­mi kefi­ra­mi”. Zaję­cia odbyły się w ramach pro­jek­tu bib­liotecznego „Pokochaj książkę”.


Wstecz