Kuli­nar­na podróż w języ­ku angielskim

notatka-2W kwiet­niu i maju uczest­ni­cy zajęć dodat­ko­wych z angiel­skie­go uda­li się w podróż kuli­nar­ną do róż­nych restau­ra­cji i kawiar­ni. Nauczy­li­śmy się jak zama­wiać potra­wy dla sie­bie oraz swo­ich bli­skich. Teraz już nikt za gra­ni­cą nie będzie głodny!