„Ksią­żecz­ka-faj­na maseczka”

1Biblio­te­ka szkol­na w lutym 2021 roku zaini­cjo­wa­ła akcję czy­tel­ni­czą pt. „Ksią­żecz­ka-faj­na masecz­ka”. Pole­ga­ła ona na tym, że chęt­ni czy­tel­ni­cy z klas I‑III bra­li udział w sesji zdję­cio­wej z książ­ką, któ­rą wypo­ży­cza­li z biblioteki.
Akcja mia­ła na celu pro­mo­wać aktyw­ne czy­ta­nie oraz zapre­zen­to­wać tytu­ły ksią­żek wypo­ży­cza­ne przez uczniów i nauczy­cie­li, któ­rzy spon­ta­nicz­nie włą­czy­li się do akcji. Wcze­śniej odbył się kon­kurs dla klas czwar­tych pod tym samym hasłem. Akcja odby­ła się w ramach pro­jek­tu biblio­tecz­ne­go „Poko­chaj książkę”.


Wstecz