„Książecz­ka-faj­na maseczka”

1Bib­liote­ka szkol­na w lutym 2021 roku zainicjowała akcję czytel­niczą pt. „Książecz­ka-faj­na masecz­ka”. Pole­gała ona na tym, że chęt­ni czytel­ni­cy z klas I‑III brali udzi­ał w sesji zdję­ciowej z książką, którą wypoży­cza­li z biblioteki.
Akc­ja miała na celu pro­mować akty­wne czy­tanie oraz zaprezen­tować tytuły książek wypoży­czane przez uczniów i nauczy­cieli, którzy spon­tan­icznie włączyli się do akcji. Wcześniej odbył się konkurs dla klas czwartych pod tym samym hasłem. Akc­ja odbyła się w ramach pro­jek­tu bib­liotecznego „Pokochaj książkę”.


Wstecz