„Krzysztof Kamil Baczyńs­ki-myśli płyną przez pokolenia”

125 kwiet­nia odbyła się lekc­ja bib­liotecz­na z ele­men­ta­mi art­bookingu, doty­czą­ca postaci wybit­nego poe­ty, Krzyszto­fa Kami­la Baczyńskiego. Pod­czas zajęć uczniowie siód­mej klasy poz­nali biografię, twór­c­zość oraz rys his­to­ryczny młodego przed­staw­iciela pokole­nia Kolum­bów. Poz­nali poję­cia lit­er­ack­ie: sym­bol­izm, oniryzm.
W częś­ci warsz­ta­towej młodzież, pracu­jąc w parach, tworzyła portret K. K. Baczyńskiego, wyko­rzys­tu­jąc frag­men­ty wier­sza poe­ty pt. „Wier­sz o szczęś­ciu”. Pow­stała artysty­czno-poe­t­y­c­ka inter­pre­tac­ja Baczyńskiego. Dostrze­ga­jąc sytu­ację we współczes­nym świecie, uni­w­er­sal­izm poezji Baczyńskiego, umiłowanie pięk­na, dobra, prawdy, ale również dostrzeże­nie zła, wynika­jącego z wojny sta­je się jeszcze bardziej aktualne.


Wstecz