„Krzysz­tof Kamil Baczyń­ski-myśli pły­ną przez pokolenia”

125 kwiet­nia odby­ła się lek­cja biblio­tecz­na z ele­men­ta­mi art­bo­okin­gu, doty­czą­ca posta­ci wybit­ne­go poety, Krzysz­to­fa Kami­la Baczyń­skie­go. Pod­czas zajęć ucznio­wie siód­mej kla­sy pozna­li bio­gra­fię, twór­czość oraz rys histo­rycz­ny mło­de­go przed­sta­wi­cie­la poko­le­nia Kolum­bów. Pozna­li poję­cia lite­rac­kie: sym­bo­lizm, oniryzm.
W czę­ści warsz­ta­to­wej mło­dzież, pra­cu­jąc w parach, two­rzy­ła por­tret K. K. Baczyń­skie­go, wyko­rzy­stu­jąc frag­men­ty wier­sza poety pt. „Wiersz o szczę­ściu”. Powsta­ła arty­stycz­no-poetyc­ka inter­pre­ta­cja Baczyń­skie­go. Dostrze­ga­jąc sytu­ację we współ­cze­snym świe­cie, uni­wer­sa­lizm poezji Baczyń­skie­go, umi­ło­wa­nie pięk­na, dobra, praw­dy, ale rów­nież dostrze­że­nie zła, wyni­ka­ją­ce­go z woj­ny sta­je się jesz­cze bar­dziej aktualne.


Wstecz