Kre­atyw­na mate­ma­ty­ka w kla­sie Ia

1W ubie­głym tygo­dniu kla­sa Ia przy­go­to­wa­ła swój wła­sny sklep. Samo­dziel­nie wyko­na­li­śmy pie­nią­dze, ozna­czy­li­śmy pro­duk­ty cena­mi, dzię­ki cze­mu każ­dy z nas mógł ćwi­czyć umie­jęt­no­ści rachun­ko­we w praktyce.
W tym tygo­dniu roz­po­czę­li­śmy naukę doda­wa­nia i odej­mo­wa­nia dzie­siąt­ka­mi, jed­nak naj­pierw utrwa­li­li­śmy kolej­ność wystę­po­wa­nia po sobie liczb, mody­fi­ku­jąc dobrze zna­ną wszyst­kim grę w klasy.


Wstecz