Kreaty­w­na matem­aty­ka w klasie Ia

1W ubiegłym tygod­niu klasa Ia przy­go­towała swój włas­ny sklep. Samodziel­nie wykon­al­iśmy pieniądze, oznaczyliśmy pro­duk­ty cena­mi, dzię­ki czemu każdy z nas mógł ćwiczyć umiejęt­noś­ci rachunkowe w praktyce.
W tym tygod­niu rozpoczęliśmy naukę dodawa­nia i ode­j­mowa­nia dziesiątka­mi, jed­nak najpierw utr­walil­iśmy kole­jność wys­tępowa­nia po sobie liczb, mody­fiku­jąc dobrze znaną wszys­tkim grę w klasy.


Wstecz