Kon­kurs deka­nal­ny w Kębłowie

j_p25 .04. 2019r.w Szko­le Pod­sta­wo­wej im Jana  Paw­ła II w Kębło­wie odbył się XIV Deka­nal­ny Kon­kurs  pt. „Jan Paweł II — Pro­mie­nio­wa­nie Ojco­stwa”. Kon­kurs odbył się w dwóch eta­pach. W kla­sach I‑III był to kon­kurs pla­stycz­ny. Ucznio­wie na miej­scu ryso­wa­li swo­ją pra­cę. Lau­re­aci klas IV-VI mie­li zada­nie trud­niej­sze. W tej kate­go­rii ucznio­wie pre­zen­to­wa­li pra­cę pla­stycz­no-lite­rac­ką na temat: „Piel­grzym­ka Ojca Świę­te­go do wybra­ne­go kra­ju w roku 1979” .Lau­re­ata­mi tej kate­go­rii zosta­li: Justy­na Hinz- I miejsce(kategoria klas V) przed­sta­wia­ją­ca pierw­szą piel­grzym­kę do Pol­ski, będą­cą począt­kiem dro­gi do odzy­ska­nia wol­no­ści oraz Krzysz­tof Wic­ki ( kate­go­ria kl. VI) przed­sta­wia­ją­cy piel­grzym­kę Ojca św. do Tur­cji. Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia tej  pra­cy były waka­cje spę­dzo­ne w tym kra­ju. Celem nad­rzęd­nym kon­kur­su było przy­bli­że­nie syl­wet­ki Ojca Świę­te­go umoż­li­wie­nie współ­pra­cy  w rodzi­nach i w spo­łecz­no­ści szkol­nej poprzez nawią­za­nie roz­mów, wspól­ne spę­dza­nie cza­su przy two­rze­niu albu­mów i prac plastycznych.


Wstecz