Konkurs dekanal­ny w Kębłowie

j_p25 .04. 2019r.w Szkole Pod­sta­wowej im Jana  Pawła II w Kębłowie odbył się XIV Dekanal­ny Konkurs  pt. „Jan Paweł II — Promieniowanie Ojcost­wa”. Konkurs odbył się w dwóch eta­pach. W klasach I‑III był to konkurs plas­ty­czny. Uczniowie na miejs­cu rysowali swo­ją pracę. Lau­reaci klas IV-VI mieli zadanie trud­niejsze. W tej kat­e­gorii uczniowie prezen­towali pracę plas­ty­czno-lit­er­acką na tem­at: „Piel­grzym­ka Ojca Świętego do wybranego kra­ju w roku 1979” .Lau­re­ata­mi tej kat­e­gorii zostali: Justy­na Hinz- I miejsce(kategoria klas V) przed­staw­ia­ją­ca pier­wszą piel­grzymkę do Pol­s­ki, będącą początkiem dro­gi do odzyska­nia wol­noś­ci oraz Krzysztof Wic­ki ( kat­e­go­ria kl. VI) przed­staw­ia­ją­cy piel­grzymkę Ojca św. do Tur­cji. Inspiracją do stworzenia tej  pra­cy były wakac­je spęd­zone w tym kra­ju. Celem nadrzęd­nym konkur­su było przy­bliże­nie syl­wet­ki Ojca Świętego umożli­wie­nie współpra­cy  w rodz­i­nach i w społecznoś­ci szkol­nej poprzez naw­iązanie rozmów, wspólne spędzanie cza­su przy tworze­niu albumów i prac plastycznych.


Wstecz