Kon­kurs rodzin­ny „Naj­pięk­niej­sza ozdo­ba choinkowa”

20211220_095627-cropW grud­niu w gru­pie „Jeży­ki” został zor­ga­ni­zo­wa­ny kon­kurs rodzin­ny pt. „Naj­pięk­niej­sza ozdo­ba cho­in­ko­wa”. Na kon­kurs wpły­nę­ło 15 prac. Wszyst­kie pra­ce były pomy­sło­we, cie­ka­we  i wzbu­dza­ły zachwyt. Lau­re­ata­mi kon­kur­su zostali:
I miej­sce – Emi­lia Millek
II miej­sce – Łucja Engelbrecht
III miej­sce – Michał Fierke
Ser­decz­nie dzię­ku­je­my dzie­ciom i ich rodzi­com za udział w kon­kur­sie oraz życzy­my dal­szych suk­ce­sów artystycznych.


Wstecz