Kon­kurs recy­ta­tor­ski w kl. I‑III

konkurs-recytatorski-I-IIIDnia 27.02.2020 roku w sali 224 o godz. 13.30 odbył się prze­słu­cha­nia uczniów w kate­go­rii klas I‑III, w celu wyło­nie­nia fina­li­stów, któ­rzy będą repre­zen­to­wać SP nr w Luzi­nie w gmin­nym eta­pie 37.Konkursu Recy­ta­tor­skie­go Poezji Polskiej.
Uczest­ni­cy zapre­zen­to­wa­li zróż­ni­co­wa­ną inter­pre­ta­cję słow­ną oraz słow­no- sce­nicz­ną pre­zen­to­wa­nych utwo­rów, jak rów­nież wyróż­nia­li się odpo­wied­nią dyk­cją, zaska­ku­ją­cą manie­rą, modu­la­cją gło­su oraz co war­te zauwa­że­nia zadba­li o odpo­wied­ni ubiór. Przede wszyst­kim wystę­py wyróż­nia­ła wyso­ka kul­tu­ra sło­wa. Uczniom pod­czas wystę­pów towa­rzy­szy­li rodzi­ce, co ubo­ga­ca­ło spo­tka­nie, któ­re prze­bie­gło w swo­bod­nej, przy­jem­nej atmos­fe­rze. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ło 23 uczniów. Lau­re­ata­mi, któ­rzy będą repre­zen­to­wać SP nr 1 w Luzi­nie w dal­szym eta­pie zosta­ły uczennice:

I miej­sce: Wero­ni­ka Janeczk kl. IIa

II miej­sce: Zuzan­na Gru­ba kl. IIIe

Komi­sja Kon­kur­so­wa w skła­dzie: mgr Nata­lia Danil­czyk, mgr Kata­rzy­na Wyskoc­ka posta­no­wi­ła przy­znać wyróż­nie­nia uczennicom:

Niko­la Labud­da kl. Ia

Mag­da­le­na Sło­wi kl. IId

Mar­ty­na Schulz kl. IId

Gra­tu­lu­je­my uczest­ni­kom! Na pamiąt­kę spo­tka­nia Komi­sja Kon­kur­so­wa przy­go­to­wa­ła dyplo­my dla wszyst­kich recy­ta­to­rów oraz upo­min­ki książ­ko­we dla uczniów wyróż­nio­nych oraz lau­re­atów, chcąc tym samym roz­bu­dzić talen­ty ora­tor­skie, słow­ne, słow­no- inter­pre­ta­cyj­ne, a nade wszyst­ko pro­mo­wać poezję polską.


Wstecz