Konkurs recy­ta­tors­ki w kl. I‑III

konkurs-recytatorski-I-IIIDnia 27.02.2020 roku w sali 224 o godz. 13.30 odbył się przesłucha­nia uczniów w kat­e­gorii klas I‑III, w celu wyłonienia final­istów, którzy będą reprezen­tować SP nr w Luzinie w gmin­nym etapie 37.Konkursu Recy­ta­torskiego Poezji Polskiej.
Uczest­ni­cy zaprezen­towali zróżni­cow­aną inter­pre­tację słowną oraz słowno- sceniczną prezen­towanych utworów, jak również wyróż­niali się odpowied­nią dykcją, zaskaku­jącą manierą, mod­u­lacją gło­su oraz co warte zauważe­nia zad­bali o odpowied­ni ubiór. Przede wszys­tkim wys­tępy wyróż­ni­ała wyso­ka kul­tura słowa. Uczniom pod­czas wys­tępów towarzyszyli rodz­ice, co ubo­ga­cało spotkanie, które prze­biegło w swo­bod­nej, przy­jem­nej atmos­ferze. Do konkur­su przys­tąpiło 23 uczniów. Lau­re­ata­mi, którzy będą reprezen­tować SP nr 1 w Luzinie w dal­szym etapie zostały uczennice:

I miejsce: Weroni­ka Janeczk kl. IIa

II miejsce: Zuzan­na Gru­ba kl. IIIe

Komis­ja Konkur­sowa w składzie: mgr Natalia Danil­czyk, mgr Katarzy­na Wyskoc­ka postanow­iła przyz­nać wyróżnienia uczennicom:

Niko­la Labud­da kl. Ia

Mag­dale­na Słowi kl. IId

Mar­ty­na Schulz kl. IId

Grat­u­lu­je­my uczest­nikom! Na pamiątkę spotka­nia Komis­ja Konkur­sowa przy­go­towała dyplomy dla wszys­t­kich recy­ta­torów oraz upomin­ki książkowe dla uczniów wyróżnionych oraz lau­re­atów, chcąc tym samym rozbudz­ić tal­en­ty ora­torskie, słowne, słowno- inter­pre­ta­cyjne, a nade wszys­tko pro­mować poezję polską.


Wstecz